Prèstecs solidaris

Aquest producte, és una forma que tenim per tenir liquiditat per a poder  desenvolupar els nostres projectes socials. Els projectes que es financien amb aquests fons, han estat aprovats per alguna de les administracions (central, autonòmica o local) a través de contractes o subvencions ja signades.

El problema és que l'administració tarda molt de temps a realitzar els pagaments, mentre que l'associació  ha de pagar puntualment les nòmines i Seguretat Social dels treballadors  i a tots els seus proveïdors.

 

Condicions

Tipus d'interès: 3,5% anual.(TAE) .

Quantitat mínima: A partir de 1000 €. Hi ha la possibilitat de realitzar aportacions més petites en determinats casos.

Duració préstec: Des de la data de formalització fins el 30 d'abril. Amb possibilitat de prorrogues successives d'un any de duració.

Abonament dels interessos: A 30 d'abril de cada any es realitzarà una transferència al compte del depositant amb els interessos corresponents.

Cancel·lació del préstec: L'entitat tornarà el principal dels préstecs cancel·lats el més aviat possible, no superant mai els 60 dies des de la data de comunicació.  En aquest cas s'abonaran els interessos proporcionals al temps transcorregut des de l'inici dels préstec el següent 30 d'abril.

Fiscalitat: Els interessos dels préstecs s'integren com a rendiments del capital mobiliari en la base imposable de l'estalvi de l'IRPF. En el moment d'abonar-se, aquests interessos estan subjectes a una retenció a compte

Podeu consultar el tríptic del prèstec solidari.