PISE

Des de l’any 2001 aquest programa està conveniat amb la Conselleria d’Educació, permetent tenir joves en règim d’escolarització compartida i que alumnes matriculats a centres educatius puguin combinar  en horari escolar l’assistència al taller i a la escola o institut. 

Objectiu.

Treballar les actituds i els hàbits necessaris per a la integració social i laboral dels al•lots, tant en el cas en que vulguin continuar amb la seva formació (escolar o laboral) com en el cas de que optin per incorporar-se al mon laboral. 

 

Destinataris.

El taller de Lluita Olímpica va dirigit als menors amb manca d’hàbits bàsics de treball i pèrdua de la motivació per aprendre, característiques que duen moltes vegades a la desvinculació abans d’hora del sistema escolar i al fracàs escolar

Metodologia.

El treball socioeducatiu a través d’activitats esportives estructurades és un àmbit que des del GREC es ve treballant de des fa bastants d’anys. Al llarg d’aquests anys diferents programes del GREC han posat en marxa intervencions des d’aquest àmbit: educadors de carrer (amb equips de futbet, capoeira, basket...), presó (futbol), emancipació (futbol). 

L’esport permet treballar en un context estructurat, les habilitats i actituds necessàries per millorar l’adaptació a la dinàmica escolar o, en un futur, per la seva integració laboral. Concentració, constància i capacitat per a millorar,  responsabilitat, respecte cap els iguals, autocontrol, companyonia, compliment d’horaris i hàbits d’higiene són algunes de les habilitats, actituds, qualitats que es poden treballar amb l’esport.

L’elecció de la lluita olímpica com a nucli central de les activitats esportives respon a una sèrie de raons:

- La lluita és un esport assequible per a qualsevol al•lot o al•lota. No necessita de cap tipus de material especial (basten uns calçons curts i camiseta), s’adapta a les característiques físiques ja que es treballa per franges de pes. És intuïtivament fàcil de començar a practicar-lo, però a més ofereix amb el temps molta profunditat tècnica.

- No requereix un número específic de participants o un mínim. Amb dos al•lots/es ja es pot començar a practicar. Aquest fet es tradueix en què permet una organització més flexible de les activitats ja que no està subjecte a un número determinats de participants.

- Possibilitat d’utilitzar les instal•lacions que té la Federació Balear de Lluita Olímpica. Aquestes són instal•lacions de primer ordre i permetran als al•lots i al•lotes que participin gaudir d’un espai adequat i motivant.
- La lluita olímpica permet treballar tant aspectes tècnics com físics conjuntament. Això pot facilitar el treball amb al•lots i al•lotes amb perfils molt baixos, que responen bé a espais educatius dinàmics.
- Possibilitats d’anar més enllà del PISE. En aquells casos d’al•lots i al•lotes que els agradi molt la lluita olímpica, hi ha la possibilitat d’entrenar des d’altres espais i competir. Cal recordar que  Balears té un nivell excel•lent de lluita olímpica i aquesta especialitat esportiva (al igual que d’altres) ofereix un itinerari formatiu reglat per ser monitor en el futur.

FONTS DE FINANÇAMENT

Contracte menor amb l'Ajuntament de Palma.