SERVEI D'HABITATGE DE PERSONES AMB DIAGNÒSTIC DE SALUT MENTAL, NECESSITAT DE SUPORT EXTENS I DISCAPACITAT

 

L’habitatge de Salut Mental del GREC és un recurs residencial que acull a homes i dones que han complert condemna al Centre Penitenciari de Mallorca i que pateixen una malaltia mental greu, amb certificat de discapacitat.

S’atenen tant a homes, dones, joves i adults de qualsevol edat, la intervenció integral i individualitzada permet utilitzar les estratègies més adients per cada sector de població.

 

OBJECTIUS

 L’objectiu de l’habitatge és el de millorar la qualitat de vida dels usuaris, potenciar la seva autonomia, les seves habilitats socials i les capacitats per a dur a terme una vida normalitzada, procurant un procés d’integració social de cada un dels residents. 

Els objectius generals com a centre són:

- Ser un recurs que ofereix als usuaris una atenció integral: educació, allotjament, atenció sanitària, estima i suport en funció del seu desenvolupament.

- Potenciar el desenvolupament integral dels usuaris mitjançant l’elaboració, actualització i revisió periòdica del PIA (Pla Individual d’Atenció), tenint sempre present que el que es vol aconseguir és la seva autonomia personal (aquesta pot ser dirigida vers un retorn familiar, o bé, cap a la seva total autonomia) i reinserció social.

- Procurar tots els recursos necessaris - humans, materials, d’infraestructura, metodològics-, que permetin l’atenció educativa de la vida quotidiana dels usuaris, a temps complet i de forma ininterrompuda durant tot l’any.

- Facilitar un procés individualitzat de rehabilitació psicosocial.

- Afavorir i fomentar la inclusió i participació progressiva dels residents en aquells àmbits on desenvolupar les capacitats socialitzadores de cada individu: família, formació/ocupació, temps lliure, etc.

- Potenciar la coordinació amb la xarxa de Serveis Socials Generals o d’Atenció Social Primària per afavorir la integració social d’aquestes persones.

 

Continuar llegint

Programa de radio "El balancín de la mente"

Des del Servei d'Acompanyament per Persones amb Diagnòstic de Salut Mental i Necessitat de Suport Extens estan realitzant un taller de radio amb els usuaris del programa. Aquest programa es diu "El balancín de la mente" i està realitzat pels mateixos usuaris  amb l'ajuda de les educadores del servei. Aquest programa de radio permet treballar objectius amb els usuarios com la autonomia i la presa de consciència de la malaltia mental. A més és un vehicle per compartir amb el grup i la comunitat les dificultats de conviure amb una enfermetat que afecta a més d'un 10% de la població de l'estat espanyol

Podeu escoltar el programa amb el navegador o a amb el mòbil amb l'aplicació gratuita ivox:

https://www.ivoox.com/el-balancin-de-la-mente-2021-07-27-audios-mp3_rf_73493680_1.html

 

 

 

 

Programa d'Atenció Socioeducativa per Menors de 14 anys infractors (PAMI)

 

El Programa d'Atenció Socioeducativa per Menors de 14 anys Infractors (PAMI) neix de la necessitat d'oferir una resposta socioeducativa als i les menors que han comès un delicte o falta recollida en el Codi Penal. Degut a que són menors de 14 anys, no se’ls pot exigir responsabilitat penal i queden exclosos/es del sistema de justícia penal juvenil.

En aquests casos, la Fiscalia de Menors notifica els fets a l'entitat competent en matèria de protecció de menors a fi de que aquesta valori la situació del/la menor i promogui les mesures de protecció adients a les circumstàncies.

 Aquest programa parteix de la voluntat i de la responsabilitat de d'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) com a entitat competent en matèria de protecció de menors a l'illa de Mallorca, l'àmbit territorial que engloba aquest projecte.

Així, la finalitat del programa és articular accions socioeducatives que permetin generar al/la i des del/de la menor una reparació efectiva i una presa de consciència respecte al fet infractor, així com de les conseqüències d’aquest, incloent en aquestes accions al/la menor, a la víctima i al seu entorn. Treballant des d’aquesta perspectiva podrem abordar la problemàtica d’una forma més integral, aportant un marc resolutiu que doni resposta a la inimputabilitat davant les infraccions comeses. A més, amb les accions que es proposen, s’ofereix al/la menor infractor/a ser protagonista i part activa del seu propi procés de reparació/conciliació, estimulant alhora el desenvolupament d’habilitats sociocognitives.

 

 OBJECTIUS

Els objectius del programa són:

  • Possibilitar la reconciliació dels i de les  menors amb les víctimes o perjudicats.
  • Possibilitar la reparació per part dels i les menors del dany causat.
  • Sensibilitzar  als i les menors en quan a les conseqüències i riscos de mantenir conductes  irresponsables,  prevenint la reincidència. 
  • Donar suport i orientar  als adults de referència per a millorar les capacitats parentals i la supervisió dels i de les menors al seu  càrrec.

 

ACCIONS

Són dues les accions educatives que es contemplen per treballar directament amb els i les menors: la conciliació i la reparació.

  • La conciliació es centra en reconstruir el conflicte a partir del reconeixement del dany i la petició de disculpes per part del o la menor infractor.  
  • La reparació es defineix com el compromís per part del o la menor infractor a realitzar determinades accions com ara la compensació simbòlica del dany causat. Cal ressaltar que, la reparació pot ser directa, quan les accions es realitzen en benefici del perjudicat, o bé indirecta quan siguin en benefici de la comunitat o mitjançant la participació en accions educatives específiques, com els tallers  educatius que s’ofereixen des del programa. 
  • A més, es realitzen altres accions complementàries en funció de les necessitats detectades en cada cas: orientació familiar, derivació a altres recursos i tallers per a pares i mares.

 

FONTS DE FINANÇAMENT

Concert amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

 

 

 

 

             
       

 

 

 

   

 

 

La potencialitat del contacte amb la natura. Col·laboració amb la Xarxa Forestal.

Al GREC entenem que les persones creixem quan podem ser útils a causes que valen la pena i més quan aquesta tasca és en contacte amb la natura. Per tal d’acompanyar processos d’inserció social i en concret per la recerca de feina, sabem que hem d’ajudar a que les persones que duen molt de temps sense treballar es sentin útils, reprenin hàbits i habilitats personals, experimentin la motivació d’estar actius, augmentin l’autoestima... i des d’aquest benestar puguin encarar d’una manera més positiva i preparada el dur procés en l’obtenció d’una inserció laboral.

Es per això, que des de fa un temps ens hem afegit a les propostes de la xarxa forestal i periòdicament col·laboram a les diferents activitats adreçades a sensibilitzar sobre els valors i la importància dels boscos. La xarxa forestal promou accions o activitats de conservació i desenvolupament sostenible dels espais forestals així com fomenta una cultura del risc d’incendi forestal i impulsa actuacions d’autoprotecció i prevenció.

El futur dels espais forestals depèn de la implicació de tota la societat. Molts dels problemes que pateixen els boscos s’han de resoldre impulsant bones pràctiques i potenciant el món rural i forestal. Amb aquesta premisa, desde el GREC volem contribuir a fomentar aquestes sinèrgies i constatam a cada sortida com les diferents propostes suposen un benefici en dues direccions, envers els participants i cap als espais naturals.

Continuar llegint

Servei d'intervenció comunitària a Palma

Des de l’1 de novembre de 2020 l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Palma i el Grec han posat en marxa el Servei d’Intervenció Comunitària (SIC) en col·laboració amb el Centres Municipals de Serveis Socials de Nord i Llevant Nord.

El SIC té la finalitat de millorar les condicions de vida de la comunitat a través de l’acció conjunta i consensuada entre entitats, serveis i ciutadania del barri. El projecte, que s’està desenvolupant a les barriades de Pere Garau i Son Oliva (CMSS Llevant Nord) i també a Camp Redó i al Secar de la Real (CMSS Nord) promou la participació i implicació de la ciutadania en la recerca de solucions col·lectives a dificultats socials que afecten als infants, joves i famílies del territori.

Després d’una primera fase d’establiment de relacions amb la comunitat, el SIC ha elaborat una guia de recursos de cada territori per donar a conèixer la riquesa comunitària existent i facilitar la connexió entre els diferents serveis i entitats de cada barriada. En els propers mesos elaborarem un diagnòstic amb el conjunt de la comunitat que ens ha de donar llum sobre les línies d’intervenció que es desplegaran a cada territori. Vos anirem informant.

A continuació pots descarregar-te les guies aquí mateix (actualment s'estan finalitzant i en breu estaran penjades) 

Continuar llegint

Més articles...