Punt formatiu prelaboral de cuina

SERVEI PER A INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL DE COL.LECTIUS VULNERABLES. (PUNT FORMATIU PRELABORAL DE CUINA). COFINANÇAT PER PROGRAMES IRPF SOCIAL 0’7% DE LA CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORT  JUNTAMENT AMB LA FUNDACIO SOCIAL LA CAIXA


Aquest projecte pretén donar atenció a aquelles persones amb dificultats per poder accedir al mercat laboral o formacions certificades, donades les seves dificultats socials i situació de vulnerabilitat, per tant pretén treballar tots aquells aspectes de competències transversals (rutines,puntualitat, treball en equip,etc) a traves de la simulació d’un lloc de feina i aprenentatge d’un ofici, en aquest cas com a ajudants de cuina.

 L’objectiu general és millorar els coneixements, capacitats i actituds dels participants per a incrementar les seves possibilitats d’accés a al mercat laboral, així com la seva integració social.

 Al curs de cuina es treballen competències tècniques del ofici i competències transversals. El taller simula un espai de feina real, i tot des de la pràctica. Es reparteixen tasques, torns rotatoris, i fan la mateixa dinàmica real d’una cuina. Es treballen continguts com: preparació aliments, treball per receptes, cura i manteniment dels aliments, higiene del espai de feina i manipulació aliments, etc.

Continuar llegint

Diagnòstic participatiu del Camp Redó

Al final del document podreu descarregar el document del Diagnòstic del Barri de Camp Redó 2021“. Conèixer la realitat demogràfica i social del territori és una eina indispensable a l’hora de prendre decisions adequades en una situació concreta.

Els instruments de planificació són imprescindibles quan es duen a terme actuacions al territori,i més encara en l’àmbit social, quan les mancances solen anar per davant dels recursos disponibles. Volem entendre com és la barriada de Camp Redó, volem furgar en les seves arrels (creació i història), conèixer la vida quotidiana dels veïns i veïnes i la situació actual davant les necessitats i potencialitats de la comunitat. A més, amb els resultats obtinguts volem que, amb els recursos de la barriada, puguin ser atesos per donar resposta a problemàtiques socials.

Moguts per aquesta necessitat, us presentem el document Diagnòstic de Barri Participatiu -Camp Redó 2021, realitzat per l’equip del Servei d’Intervenció Comunitària (SIC) de Camp Redó, amb la participació de la comunitat (entitats, serveis i veïns/es).

Finalment, destacar que la construcció d’aquest document ha estat possible gràcies a la participació de totes les entitats, serveis i veïns/es col·laboradores. Esperem, sincerament, que sigui una eina útil, mostri la realitat del barri de Camp Redó i afavoreixi la creació d'iniciatives compartides que puguin donar resposta a les necessitats.”

El nostre agraïment a totes les entitats, serveis i persones que l’ha fet possible: CMSS Nord; Casal de Barri s’Escorxador, Biblioteca Municipal Josep Ma Llompart, Servei DINAMO, Creu Roja Joventut, Assoc. Es Refugi, Oficina del Districte Nord, Assoc. de Propietaris de les Vivendes de Camp Redó-Ca’n Roig, CEI Sol Solet, Assoc. de Personas Mayores del Camp Redó, APIMA SVP, AVV Camp Redó, AVV Santa Pagesa, AVV Cas Capiscol - Son Busquets, Servei UMES, Cáritas, PalmaEduca, Mezquita Al-Furkan, Assoc. de Gent Gran del Camp Redó, CEPA Camp Redó, Assoc. d’alumnes CEPA Camp Redó, Amics del Modelisme Estàtic de Mallorca, Servei SIAD (CMSS Nord), Poliesportiu Sant Ferrán, Club de Natació Sampol, Assoc. Tardor-Llar Inge, Atenció Primerenca MATER, Sa Placeta, AMIPA Josep Ma Llompart, CC. FEV SVP, Afectados Camp Redó, SOS MAMAS, Agrupació Musical de Camp Redó (Banda de Música), PMH-RIBA, EI Verge de la Salut, CEIP Felip Bauçà, CEI Angeles de Llum, CC. San José de la Montaña, Espai Jove Tramuntana, CEI Infants Ca Nostra, Escoleta Ca na Pati, Assoc. XarxaCinema i CineCiutat, CS Camp Redó, CS PAC S’Escorxador, Defensora del Ciutadà, Àrea de Sanitat i Consum, Assoc. de Pares i Mares de Camp Redó, CEI Koala, IES Josep Ma Llompart, i tots els veïns/es que heu participat.”

 Document de Diagnòstic participatiu del Camp Redó 2021

 

SERVEI D'HABITATGE DE PERSONES AMB DIAGNÒSTIC DE SALUT MENTAL, NECESSITAT DE SUPORT EXTENS I DISCAPACITAT

 

L’habitatge de Salut Mental del GREC és un recurs residencial que acull a homes i dones que han complert condemna al Centre Penitenciari de Mallorca i que pateixen una malaltia mental greu, amb certificat de discapacitat.

S’atenen tant a homes, dones, joves i adults de qualsevol edat, la intervenció integral i individualitzada permet utilitzar les estratègies més adients per cada sector de població.

 

OBJECTIUS

 L’objectiu de l’habitatge és el de millorar la qualitat de vida dels usuaris, potenciar la seva autonomia, les seves habilitats socials i les capacitats per a dur a terme una vida normalitzada, procurant un procés d’integració social de cada un dels residents. 

Els objectius generals com a centre són:

- Ser un recurs que ofereix als usuaris una atenció integral: educació, allotjament, atenció sanitària, estima i suport en funció del seu desenvolupament.

- Potenciar el desenvolupament integral dels usuaris mitjançant l’elaboració, actualització i revisió periòdica del PIA (Pla Individual d’Atenció), tenint sempre present que el que es vol aconseguir és la seva autonomia personal (aquesta pot ser dirigida vers un retorn familiar, o bé, cap a la seva total autonomia) i reinserció social.

- Procurar tots els recursos necessaris - humans, materials, d’infraestructura, metodològics-, que permetin l’atenció educativa de la vida quotidiana dels usuaris, a temps complet i de forma ininterrompuda durant tot l’any.

- Facilitar un procés individualitzat de rehabilitació psicosocial.

- Afavorir i fomentar la inclusió i participació progressiva dels residents en aquells àmbits on desenvolupar les capacitats socialitzadores de cada individu: família, formació/ocupació, temps lliure, etc.

- Potenciar la coordinació amb la xarxa de Serveis Socials Generals o d’Atenció Social Primària per afavorir la integració social d’aquestes persones.

 

Continuar llegint

Programa de radio "El balancín de la mente"

Des del Servei d'Acompanyament per Persones amb Diagnòstic de Salut Mental i Necessitat de Suport Extens estan realitzant un taller de radio amb els usuaris del programa. Aquest programa es diu "El balancín de la mente" i està realitzat pels mateixos usuaris  amb l'ajuda de les educadores del servei. Aquest programa de radio permet treballar objectius amb els usuarios com la autonomia i la presa de consciència de la malaltia mental. A més és un vehicle per compartir amb el grup i la comunitat les dificultats de conviure amb una enfermetat que afecta a més d'un 10% de la població de l'estat espanyol

Podeu escoltar el programa amb el navegador o a amb el mòbil amb l'aplicació gratuita ivox:

https://www.ivoox.com/el-balancin-de-la-mente-2021-07-27-audios-mp3_rf_73493680_1.html

 

 

 

 

Programa d'Atenció Socioeducativa per Menors de 14 anys infractors (PAMI)

 

El Programa d'Atenció Socioeducativa per Menors de 14 anys Infractors (PAMI) neix de la necessitat d'oferir una resposta socioeducativa als i les menors que han comès un delicte o falta recollida en el Codi Penal. Degut a que són menors de 14 anys, no se’ls pot exigir responsabilitat penal i queden exclosos/es del sistema de justícia penal juvenil.

En aquests casos, la Fiscalia de Menors notifica els fets a l'entitat competent en matèria de protecció de menors a fi de que aquesta valori la situació del/la menor i promogui les mesures de protecció adients a les circumstàncies.

 Aquest programa parteix de la voluntat i de la responsabilitat de d'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) com a entitat competent en matèria de protecció de menors a l'illa de Mallorca, l'àmbit territorial que engloba aquest projecte.

Així, la finalitat del programa és articular accions socioeducatives que permetin generar al/la i des del/de la menor una reparació efectiva i una presa de consciència respecte al fet infractor, així com de les conseqüències d’aquest, incloent en aquestes accions al/la menor, a la víctima i al seu entorn. Treballant des d’aquesta perspectiva podrem abordar la problemàtica d’una forma més integral, aportant un marc resolutiu que doni resposta a la inimputabilitat davant les infraccions comeses. A més, amb les accions que es proposen, s’ofereix al/la menor infractor/a ser protagonista i part activa del seu propi procés de reparació/conciliació, estimulant alhora el desenvolupament d’habilitats sociocognitives.

 

 OBJECTIUS

Els objectius del programa són:

  • Possibilitar la reconciliació dels i de les  menors amb les víctimes o perjudicats.
  • Possibilitar la reparació per part dels i les menors del dany causat.
  • Sensibilitzar  als i les menors en quan a les conseqüències i riscos de mantenir conductes  irresponsables,  prevenint la reincidència. 
  • Donar suport i orientar  als adults de referència per a millorar les capacitats parentals i la supervisió dels i de les menors al seu  càrrec.

 

ACCIONS

Són dues les accions educatives que es contemplen per treballar directament amb els i les menors: la conciliació i la reparació.

  • La conciliació es centra en reconstruir el conflicte a partir del reconeixement del dany i la petició de disculpes per part del o la menor infractor.  
  • La reparació es defineix com el compromís per part del o la menor infractor a realitzar determinades accions com ara la compensació simbòlica del dany causat. Cal ressaltar que, la reparació pot ser directa, quan les accions es realitzen en benefici del perjudicat, o bé indirecta quan siguin en benefici de la comunitat o mitjançant la participació en accions educatives específiques, com els tallers  educatius que s’ofereixen des del programa. 
  • A més, es realitzen altres accions complementàries en funció de les necessitats detectades en cada cas: orientació familiar, derivació a altres recursos i tallers per a pares i mares.

 

FONTS DE FINANÇAMENT

Concert amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)

 

 

 

 

             
       

 

 

 

   

 

 

Més articles...