Durant els 6 primers mesos del 2019, des del programa d’Educadors Familiars s'ha atès a 137 famílies i 274 menors.  

La intervenció realitzada des del programa,  és fruit del procés de contractació de programes d’intervenció familiar en matèria de menors del IMAS. Concretament del programa d’Intervenció Socioeducativa a domicili amb Educadors Familiars, per a menors en situació de risc i desprotecció, dependents del Consell de Mallorca.

Algunes dades significatives d’aquests mesos han estat les següents:

 

  • La població amb la que s’ha intervingut és nombrosa, amb un mínim de 487 persones, sols contant pares al domicili i menors ,ja que no és estrany  que a les famílies hi hagi altres figures com padrins, pares que viuen a altre domicili o germans majors d’edat amb els que també s’intervé i que no es comptabilitzen.
  •  Al llarg d'aquests mesos s'ha iniciat la intervenció amb 49 famílies i, amb les 88 restants, la intervenció s'inicià a períodes anteriors.
  •  A més de les famílies amb les que s'ha iniciat la intervenció durant aquest període, s'han rebut 17 sol·licituds d'intervenció  més que, a finals de juny , queden el llista d'espera pel període vinent.
  •  Les famílies tancades han estat 57.
  •  En 64 dels casos amb els que s'ha intervingut, el domicili familiar era a Palma , residint les 73 famílies restants a la part forana.
  •  El 40,5 %dels pares de les famílies ateses han estat d’origen extranger.
  •  El 80,5 %de nins i joves amb el que s’ha treballat han tingut una mesura de Declaració de Risc
  •  La distribució dels nins i joves atesos, segons edat i sexe, ha estat la següent:

 

Edat dels menors*

AL·LOTS

AL·LOTES

TOTAL

Menys d’un any

1

2

3

1 any

3

3

6

2 anys

7

5

12

3 anys

5

4

9

4 anys

7

5

12

5 anys

3

7

10

6 anys

10

6

16

7 anys

13

12

25

8 anys

7

5

12

9 anys

10

10

20

10 anys

13

6

19

11 anys

10

10

20

12 anys

13

7

20

13 anys

7

8

15

14 anys

10

8

18

15 anys

9

9

18

16 anys

9

7

16

17 anys

7

9

16

18 anys

4

3

7

TOTAL

148

126

274

*Edat que compleixen durant 2019.