Covid 19

CaixaProinfancia a Son Gotleu durant temps de COVID

Tot començà setmanes abans de l’estat d’alarma, els infants no entenien el perquè del nou funcionament de les sessions de psicomotricitat , als centres oberts, als suports escolars. Arribaren noves normes a les aules: rentar-se les mans de forma constant, tapar-se amb el colze al tossir, emprar gel desinfectant... En aquell moment, aquella rutina ja formava part de les sessions, fins que arribà el confinament total i els infants s’hagueren de quedar a casa.

Als infants se’ls explica poc sobre la situació que vivíem, ja que ni tan sols nosaltres teníem informació suficient, tal volta reberen alguna frase com de l’estil de “ si ens quedem a casa, el virus no veurà a ningú i s’anirà”. Hem de reconèixer la lluita dels nostres nins i nines contra la  pandèmia de la Covid-19, s’han privat d’anar a jugar als parcs, d’anar a aprendre a l’escola, de passar temps amb els amics i amigues, de jugar al carrer....

No sabíem el que vindria, però es decidí que era necessari continuar el contacte amb les famílies via telefònica, poc a poc es començaren a realitzar videotrucades i, més endavant,  les videotrucades eren amb varis infants alhora, sorgiren moltes emocions, existia la distància física però la emocional s’havia reduït.

Un objectiu marcat per aquest temps era continuar amb l’enfortiment del vincle entre els diferents membres de la família, de pares i mares amb fills i filles, per així aprofitar el temps que havien de passar junts i  prevenir situacions perjudicials com el mal tracte als nins i nines o algun altre tipus de violència familiar.

Des de el Programa CaixaProinfancia del GREC, hem volgut estar prop de les famílies, ajudant en el dia a dia, informant sobre les noves notícies de la Covid-19, orientant en les tasques escolars dels menors, proposant activitats i jocs i promovent el benestar familiar per  millorar així la convivència.

Les primeres setmanes foren divertides, hi havia pocs deures i, tot i les limitacions de les famílies amb l’idioma, aquestes s’implicaren en l’ensenyança dels seus fills i filles i nosaltres els acompanyàrem en aquest nou procés.

Les setmanes foren passant i la situació començà a complicar-se, les famílies començaven a presentar dificultats econòmiques i la manca d’espai dins l’habitatge fou agreujant la situació que es vivia. Cases sense balcons ni terrassa, famílies de nou integrants vivint en un  pis de tres habitacions, veïns i veïnes es queixaven del renou que feien els infants... tot això agreujà els problemes de conducta, sovint emprats com a forma d’expressió del  malestar generat per la poca llibertat de moviment.

En el cas de les famílies on els infants presentaven dificultats especials com hiperactivitat o autisme fou encara més complicat, els infants comprenien poc sobre la seva manca de llibertat i el canvi produït en la seva rutina. Algunes famílies visqueren situacions complicades, crits i insults dels veïns i veïnes feien que les mares i pares haguessin d’interrompre el passeig dels infants, retornant a casa amb tristesa i intentant comprendre la situació.

Com a entitat i professionals, hem treballat en coordinació amb serveis socials per cobrir les necessitats essencials,  entregant les ajudes extraordinadies per alimentació de CaixaProinfancia,  però també la part emocional. Amb el nostre acompanyament mitjançant videotrucades tant a famílies com a infants i a través del joc, l’ansietat fou disminuint i famílies i infants recuperaren el somriure.

Tot i que encara ens queda un llarg camí per recórrer, volem agrair a les famílies que ens obrissin les portes de les seves llars i confiessin en nosaltres, això i el seu esforç han permès que tots ens sentíssim en igualtat de condicions, sense diferències per motius de raça, edat, nacionalitat, ideologia o religió

Finalment, aquest camí ens ajuda a descobrir que la sala de psicomotricitat es el món, son les relacions entre persones i la relació de les persones amb el que els envolta, i que els infants són grans lluitadors i lluitadores. Des de el Programa de CaixaProinfancia del GREC tots i totes les professional seguirem treballant per millorar la qualitat de vida dels nostres infants i les seves famílies, posant el nostre gra d’arena per construir un món millor i dibuixant el camí cap a la resiliència, la resistència front als contratemps que ens posa la vida i la capacitat de reconstruir-se, aprenent a veure les situacions que ens toca viure com oportunitats de desenvolupament personal.

CaixaProinfancia en Son Gotleu durante tiempos de COVID

Todo empezó semanas antes del estado de alarma, los niños no entendían el porqué del nuevo funcionamiento de las sesiones de psicomotricidad, los centros abiertos, los apoyos escolares. Llegaron nuevas normas en las aulas: lavarse las manos de forma constante, taparse con el codo al toser, usar gel desinfectante... En aquel momento, aquella rutina ya formaba parte de las sesiones, hasta que llegó el confinamiento total y los niños tuvieron que quedarse en casa.

A los niños se les explica poco sobre la situación que vivíamos, ya que ni siquiera nosotros teníamos información suficiente, tal vez recibieron alguna frase como del estilo de "si nos quedamos en casa, el virus no verá a nadie y se irá ". Debemos reconocer la lucha de nuestros niños y niñas contra la pandemia del Covid-19, se han visto privados de ir a jugar a los parques, ir a aprender en la escuela, de pasar tiempo con los amigos y amigas, de jugar en la calle....

No sabíamos lo que vendría, pero se decidió que era necesario continuar el contacto con las familias vía telefónica, poco a poco se empezaron a realizar videollamadas y, más adelante, las videollamadas ya eran con varios niños a la vez, surgieron muchas emociones, existía la distancia física pero la emocional se había reducido.

Un objetivo que se marcó para este  tiempo era continuar con el fortalecimiento del vínculo entre los diferentes miembros de la familia, de padres y madres con hijos e hijas, para así aprovechar el tiempo que tenían que pasar juntos y prevenir situaciones perjudiciales como el mal trato a los niños y niñas o algún otro tipo de violencia familiar.

Desde el Programa CaixaProinfancia del GREC, hemos querido estar cerca de las familias, ayudando en el día a día, informando sobre las nuevas noticias de la Covid-19, orientando en las tareas escolares de los menores, proponiendo actividades y juegos y promoviendo el bienestar familiar para mejorar así la convivencia.

Las primeras semanas fueron divertidas, había pocos deberes y, a pesar de las limitaciones de las familias con el idioma, éstas se implicaron en la enseñanza de sus hijos e hijas y nosotros los acompañamos en este nuevo proceso.Las semanas fueron pasando y la situación empezó a complicarse, las familias empezaban a presentar dificultades económicas y la falta de espacio dentro de la vivienda fue agravando la situación que se vivía. Casas sin balcones ni terraza, familias de nueve integrantes viviendo en un piso de tres habitaciones, vecinos y vecinas se quejaban del ruido que hacían los niños... todo ello agravó los problemas de conducta, a menudo empleados como forma de expresión del malestar generado por la poca libertad de movimiento.

En el caso de las familias donde los niños presentaban dificultades especiales como hiperactividad o autismo fue aún más complicado, los niños comprendían poco sobre su falta de libertad y el cambio producido en su rutina. Algunas familias vivieron situaciones complicadas, gritos e insultos de los vecinos y vecinas hacían que las madres y padres tuvieran que interrumpir el paseo de los niños, retornando a casa con tristeza e intentando comprender la situación.Como entidad y profesionales, trabajamos  en coordinación con servicios sociales para cubrir las necesidades esenciales,  entregando las ayudas extraordinarias para alimentación de CaixaProinfancia, pero también la parte emocional. Con nuestro acompañamiento mediante videollamadas tanto a familias como a niños y a través del juego, la ansiedad fue disminuyendo y familias y niños recuperaron la sonrisa.Aunque todavía nos queda un largo camino por recorrer, queremos agradecer a las familias que nos abrieran las puertas de sus hogares y confiaran en nosotros, esto y su esfuerzo han permitido que todos nos sintiéramos en igualdad de condiciones, sin diferencias por motivos de raza, edad, nacionalidad, ideología o religión.

Finalmente, este camino nos ayuda a descubrir que la sala de psicomotricidad es el mundo, son las relaciones entre personas y la relación de las personas con lo que les rodea, y que los niños son grandes luchadores y luchadoras. Desde el Programa de CaixaProinfancia del GREC todos y todas las profesional seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros niños y sus familias, poniendo nuestro grano de arena para construir un mundo mejor y dibujando el camino hacia la resiliencia, la resistencia frente a los contratiempos que nos pone la vida y la capacidad de reconstruirse, aprendiendo a ver las situaciones que nos toca vivir como oportunidades de desarrollo personal.

 

El GREC continúa en marcha

Ante la actual situación que vivimos, nuestra entidad no ha dejado de trabajar para dar continuidad a nuestra labor, siendo fieles al motivo que nos ha mantenido en marcha desde la constitución del GREC: dar una respuesta social, educativa y prioritaria a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, en dificultad social.

Ahora más que nunca, para nosotros hay una certeza que no permite ningún titubeo. Los servicios sociales somos servicios esenciales. Este es nuestro papel. Y ese es el reto. Son y serán tiempos difíciles para todos, que nos ponen y nos pondrán a prueba como profesionales y como agentes de cambio. Y no se puede hacer ningún paso atrás.

Todos los programas del GREC se han mantenido activos, sin excepción.

El GREC continua en marxa.

Davant l’actual situació que vivim, la nostra entitat no ha deixat de treballar per donar continuïtat a la nostra tasca, essent fidels al motiu que ens ha mantingut en marxa des de la  constitució del GREC:donar una resposta social, educativa i prioritària a aquelles persones en situació de vulnerabilitat, en dificultat social. 

Ara més que mai, per a nosaltres hi ha una certesa que no permet cap titubeig. Els serveis socials som serveis essencials. Aquest és el nostre paper. I aquest és el repte. Són i seran temps difícils per tots, que ens posen i ens posaran a prova com a professionals i com a agents de canvi. I no es pot fer cap passa enrere.

Tots els programes del GREC s’han mantingut actius, sense excepció. 

El programa d'Educadors Familiars en temps de COVID

Fa cert temps vaig llegir un article de Carles Capdevila on deia que  els educadors eren “ aquells que es ficaven dins dels embolics”...i quin gran embolic estam vivint la societat a l’actualitat. Aquest bitxo del COVID ens ha posat a prova a tots,  fins i tot als que mai dubtem en defensar, reivindicar i lluitar davant les necessitats socials. Ha estat un temps molt complicat pel programa d’educadors familiars.  Si l’entrada de la figura als domicilis  ja es de per si difícil ara,  amb l’ estat d’alarma i el confinament, encara més. Moltes de les famílies han passat per un  procés de por, temor, etc.. i no ha estat sempre fàcil que ens deixessin entrar al domicili.

En un primer moment les videocridades han servit per continuar vetllant i treballant pel be de les famílies i especialment pels menors. S’ha valorat la cobertura de les necessitats bàsiques, econòmiques i s’han activat el recursos necessaris. També ,com no , hem continuat treballant els aspectes educatius que  ja s’estaven abordant abans de la crisis, i els nous que han pogut sorgir durant el temps de confinament.

Passades  les primeres setmanes, hem reprès la intervenció als domicilis, al ritme que cada una de les famílies ens ha permés, considerant que  la nostra, és una feina essencial a l’hora de  garantir  el benestar dels nins i nines als domicilis.

Aquest temps ,els educadors que entram  als domicilis  també hem tingut pors, hem patit per les nostres famílies, els nostres fills...però no podíem aturar, com mai, tampoc ara. I després de dissipar les nostres pròpies dificultats  en el camí de continuar en primera línea, conhorta  rebre paraules d’agraïment a la nostre tasca, paraules d’aquella mare que sent suport quan vas a casa seva, la família que expressa l’admiració per continuar treballant tot i la situació, els professionals que reconeixen la tasca de l’educador com a necessària i propera...gràcies! és el que dona sentit a la nostre tasca. 

Penso jo...no ens farem rics al sector social, però hi ha tresors que et dona la vida  a moments, que no tenen preu .   I quan els reps ,t’animen a seguir encara que puguis tenir pors, perquè aquesta es una part de la nostra professió: ficar-te dins dels embolics. 

…Gràcies per tots els agraïments a la nostra tasca

El programa d'emancipació durant la crisi del COVID

Com tots els professionals que estam treballant amb projectes on la presencia és una eina primordial per a la relació amb els joves, ens ha costat readaptar-nos a una situació que s'ha presentat de sobte i de la que, inicialment, desconeixíem com evolucionaria.
El primer que abordarem per poder donar millor servei amb les mesures de l'Estat d'Alarma va ser adaptar-nos a l'espai de treball: torns per poder accedir a la informació, a les eines de treball i al contacte amb les companyes i companys.
El nostre programa té dues branques: per una banda la Residencial, per l'altra l'Acompanyament als joves extutelats pel Consell de Mallorca.
Tres pisos, 17 (?) joves i el confinament, quina barreja! Des del primer dia els professionals de Residencial habilitaren torns de visites, preparació d'activitats formatives, flux d'informació virtual i presencial, preparació d'activitats rutinàries i tot el que pogués fer d'un pis compartit per 6 o 7 persones un lloc dinàmic , agradable i segur pel que fa a les normatives de salut, tot sense perdre de vista quins són els objectius del treball als pisos. La realitat és que ens ha servit també per descobrir potencialitats tant del servei, de nous projectes i dels mateixos joves dels pisos, la capacitat per a la solidaritat i la tolerància, compartir trets culturals (recordem que hem passat un Ramadà confinats) i també enfortir vincles entre els joves i els professionals.

La relació amb els joves d'Acompanyament quedà momentàniament limitada a les comunicacions per xarxes socials, aplicacions tecnològiques wsp, vídeo telèfon...i sempre amb la sensació de la incertesa de la durada d'aquesta situació. Tot plegat no ha impedit que intentessim continuar amb l'acompanyament als joves, acompanyament en la nova situació que ha paralitzat tramitacions, sol·licituds, ajudes econòmiques , estudis, etc. Hem estat, i estam atents, al què han habilitat els recursos tant privats com institucionals més propers per poder mantenir una relació la més acurada possible donades les circumstàncies i així ho hem traslladat i mostrat als joves. Hem intentat sobretot que aquells joves que estaven en un confinament més sever, molts en habitacions de lloguer, rebessin informació cada dia, pautes, activitats per pal·liar la solitud al cap i a la fi. Fins i tot hem aprofitat la possibilitat que ens donaven els Decrets i normes governamentals per poder veure'ls a les nostres instal·lacions i alleugerar una mica el confinament.

No ha estat fàcil, no és gens fàcil, molts de recursos exteriors han interromput la prestació de serveis ( formació, ajudes, tramitacions burocràtiques , estrangeria,...) sense ningú saber quan la reiniciarien, però aquest contacte amb els joves i la voluntat d'estar presents pensam que ha servit per a qualque cosa, sobretot per enfortir vincles i relacions.
També hem tengut l'oportunitat de repensar el nostre servei, els projectes que tenim engegats, en l'intent de millorar aquests. Hem tengut l'oportunitat de fer una introspecció, de repensar-nos i segur que sortirem més forts i més segurs sobre què feim, amb noves idees, més reivindicats.

El programa de educadores familiares en tiempo de COVID

Hace cierto tiempo leí un artículo de Carles Capdevila donde decía que los educadores eran "aquellos que se metían en líos"... y qué gran lío estamos viviendo la sociedad en la actualidad. Este bicho del Covid nos ha puesto a prueba a todos, incluso a los que nunca dudamos en defender, reivindicar y luchar ante las necesidades sociales. Ha sido un tiempo muy complicado para el programa de educadores familiares. Si la entrada de la figura en los domicilios ya es de por sí difícil ahora, con el estado de alarma y el confinamiento, aún más. Muchas de las familias han pasado por un proceso de miedo, temor, …y no ha sido siempre fácil que nos dejaran entrar en el domicilio.

En un primer momento las videollamadas han servido para continuar velando y trabajando por el bien de las familias y especialmente por los menores. Se ha valorado la cobertura de las necesidades básicas, económicas y se han activado los recursos necesarios. También, como no, hemos seguido trabajando los aspectos educativos que ya se estaban abordando antes de la crisis, y los nuevos que han podido surgir durante el tiempo de confinamiento.

Pasadas las primeras semanas, hemos retomado la intervención en los domicilios, al ritmo que cada una de las familias nos ha permitido, considerando que el nuestro, es un trabajo esencial a la hora de garantizar el bienestar de los niños y niñas en los domicilios.

Durante este  tiempo, los educadores que entramos en los domicilios también hemos tenido miedos, hemos sufrido por nuestras familias, nuestros hijos... pero no podíamos parar, como nunca, tampoco ahora. Y después de disipar nuestras propias dificultades en el camino para continuar en primera línea,  reconforta  recibir palabras de agradecimiento a nuestra tarea, palabras de aquella madre que siente apoyo cuando vas a casa, la familia que expresa la admiración por continuar trabajando a pesar de la situación, los profesionales que reconocen la labor del educador como necesaria y cercana... gracias! es lo que da sentido a nuestra labor.

 Y yo pienso... no nos haremos ricos en el sector social, pero hay tesoros que te dan vida a momentos, que no tienen precio. Y cuando los recibes, te animan a seguir aunque puedas tener miedos, porque esta es parte de  nuestra profesión:  meterte en líos.

... Gracias por todos los agradecimientos a nuestra labor

El programa de emancipación durante la crisis del COVID

Como todos los profesionales que estamos trabajando en proyectos donde la presencia es una herramienta primordial para la relación con los jóvenes, nos ha costado readaptarnos a una situación que se ha presentado de repente y de la que, inicialmente, desconocíamos cómo evolucionaría.

Lo primero que abordamos para poder dar mejor servicio con las medidas del Estado de Alarma fue adaptarnos al espacio de trabajo: turnos para poder acceder a la información, a las herramientas de trabajo y el contacto con las compañeras y compañeros.

Nuestro programa tiene dos ramas: por un lado, la Residencial, por la otra el Acompañamiento a los jóvenes ex tutelados por el Consell de Mallorca.

Tres pisos, 17 (?) Jóvenes y el confinamiento, ¡qué mezcla! Desde el primer día los profesionales de Residencial habilitaron turnos de visitas, preparación de actividades formativas, flujo de información virtual y presencial, preparación de actividades rutinarias y todo lo que pudiera hacer de un piso compartido por 6 o 7 personas un sitio dinámico, agradable y seguro en cuanto a las normativas de salud, todo sin perder de vista cuáles son los objetivos del trabajo a los pisos. La realidad es que nos ha servido también para descubrir potencialidades tanto del servicio, de nuevos proyectos y de los mismos jóvenes de los pisos, la capacidad para la solidaridad y la tolerancia, compartir rasgos culturales (recordemos que hemos pasado un Ramadán confinados) y también fortalecer vínculos entre los jóvenes y los profesionales.

La relación con los jóvenes de Acompañamiento quedó momentáneamente limitada a las comunicaciones por redes sociales, aplicaciones tecnológicas WSP, video teléfono... y siempre con la sensación de la incertidumbre de la duración de esta situación. Todo ello no ha impedido que intentáramos continuar con el acompañamiento a los jóvenes, acompañamiento en la nueva situación que ha paralizado tramitaciones, solicitudes, ayudas económicas, estudios, etc. Hemos estado, y estamos atentos, a los recursos habilitados más cercanos, tanto privados como institucionales, para poder mantener una relación lo más precisa posible, dadas las circunstancias, y así lo hemos trasladado y mostrado a los jóvenes. Hemos intentado sobretodo que aquellos jóvenes que estaban en un confinamiento más severo, muchos en habitaciones de alquiler, recibieran información cada día, pautas, actividades para paliar la soledad. Incluso hemos aprovechado la posibilidad que nos daban los Decretos y normas gubernamentales para poder encontrarnos con ellos en nuestras instalaciones y aligerar un poco el confinamiento.

No ha sido fácil, no es nada fácil. Muchos de los recursos exteriores han interrumpido la prestación de servicios (formación, ayudas, trámites burocráticos, extranjería,...) sin que nadie supiera cuándo se reiniciarían, pero pensamos que este contacto con los jóvenes y la voluntad de estar presentes ha servido para algo, sobre todo para fortalecer vínculos y relaciones.

También hemos tenido la oportunidad de repensar nuestro servicio -los proyectos que tenemos en marcha- en el intento de mejorar estos. Hemos tenido la oportunidad de hacer una introspección, de reinventarnos y seguro que saldremos más fuertes y más seguros sobre qué hacemos, con nuevas ideas, más reivindicados.

El programa Incorpora durant el covid 19

Davant la crisis del COVID-19, el programa Incorpora també es reinventa i segueix l’atenció a beneficiaris y a les empreses des de la distància.

Continuem amb el seguiment individual per prosseguir amb la recerca de feina durant el confinament, d’una manera adaptada a la nova realitat i necessitats prioritàries.

Estam fent assessorament i suport en la tramitació de les diferents ajudes de les que disposen per solventar les dificultats generades per aquesta situació: ajudes assistencials per tema d’alimentació, suport a tots aquells beneficiaris afectats per els ERTOS en la realització de les diferents gestions amb el SOIB/SEPE i suport personal per fer front al malestar que pot suposar pels nostres usuaris aquesta situació de incertesa, de carències en necessitats bàsiques, de manca d’ingressos i previsió d’atur, de preocupacions familiars, etc.

Totes aquestes accions es realitzen a través de mail, vídeo tutories, whatsapp i telefonades de manera setmanal, com a mínim.

En relació a les empreses, mantenim el contacte amb aquelles mes vinculades al Programa per a comentar les diferents situacions amb les que ens podem trobar en aquest moment d’inestabilitat econòmica i social. També recordem i oferim els nostres serveis per la reactivació dels seus negocis un cop es flexibilitzi l’obertura.

Per altra banda, continuem gestionant les ofertes que van sorgint durant aquesta situació i realitzem prospecció d’aquelles empreses noves que publiquen les seves necessitat de personal als mitjans telemàtics i aplicacions de recerca de feina mitjançant el contacte telefònic, on els oferim els nostres serveis i borsa de treballadors.

Tota aquesta feina la executem coordinadament amb les 15 entitats que formem part del Grup Incorpora Balears amb reunions telemàtiques setmanals i treball en conjunt per millorar la nostra feina, ara i quan tornem a la nova realitat que ens trobarem.

El programa Incorpora durante la crisis del Covid 19

Ante la crisis del COVID-19, el programa Incorpora también se reinventa y sigue la atención a beneficiarios y a las empresas desde la distancia.

 Continuamos con el seguimiento individual para proseguir con la búsqueda de trabajo durante el confinamiento, de una manera adaptada a la nueva realidad y necesidades prioritarias.

Estamos haciendo asesoramiento y apoyo en la tramitación de las diferentes ayudas de las que disponen para solventar las dificultades generadas por esta situación: ayudas asistenciales por tema de alimentación, apoyo a todos aquellos beneficiarios afectados por los ERTE en la realización de las diferentes gestiones con el SOIB / SEPE y apoyo personal para hacer frente al malestar que puede suponer para nuestros usuarios esta situación de incertidumbre, de carencias en necesidades básicas, de falta de ingresos y previsión de paro, de preocupaciones familiares, etc.

Todas estas acciones se realizan a través de mail, vídeo tutorías, Whatsapp y llamadas telefónicas de manera semanal, como mínimo.

En relación a las empresas, mantenemos el contacto con aquellas más vinculadas al Programa para comentar las diferentes situaciones con las que nos podemos encontrar en este momento de inestabilidad económica y social. También recordamos y ofrecemos nuestros servicios para la reactivación de sus negocios una vez se flexibilice la apertura.

Por otra parte, seguimos gestionando las ofertas que van surgiendo durante esta situación y realizamos prospección de aquellas empresas nuevas que publican sus necesidades de personal en los medios telemáticos y aplicaciones de búsqueda de trabajo mediante el contacto telefónico, donde les ofrecemos nuestros servicios y bolsa de trabajadores.

Todo este trabajo la ejecutamos coordinadamente con las 15 entidades que forman parte del Grupo Incorpora Baleares con reuniones telemáticas semanales y trabajo en conjunto para mejorar nuestro trabajo, ahora y cuando volvamos a la nueva realidad que nos encontraremos.

 

 

El programa Reincorpora durante la crisis del Covid 19

El Programa Reincorpora en sus dos modalidades: itinerarios personalizados hacia el empleo y programa INOUT de formación en operaciones básicas de cocina que se imparte dentro del centro penitenciario, han continuado durante este tiempo de confinamiento en funcionamiento adaptándose la formación y atención de las personas beneficiarias.

En cuanto a los itinerarios Reincorpora, se ha realizado el seguimiento y apoyo de los beneficiarios, buscando nuevos recursos para cubrir las necesidades de ayuda actuales: servicios y prestaciones comunitarias, gestión del tiempo, búsqueda laboral, apoyo y contención a nivel familiar y personal. Se ha mantenido la coordinación con el CIS, las reuniones de seguimiento mensuales y el pago de las becas económicas de apoyo al itinerario. En general, se ha mantenido la atención personalizada, adaptando las intervenciones a su realidad y necesidades prioritarias, y ya se ha empezado a trabajar para afrontar la difícil situación del mercado laboral que nos encontramos y nos encontraremos en volver.

En cuanto al programa INOUT ha realizado todo un trabajo de adaptación de los contenidos y metodología de la formación prevista para poder aprovechar este tiempo a pesar de las limitaciones y cierre del acceso al centro penitenciario. Se han elaborado dos bloques de contenidos curriculares sobre cocina y se han enviado al Centro Penitenciario, ejercicios individuales / grupales para el aprendizaje de los contenidos, tareas de autoevaluación y otras indicaciones para el trabajo del temario. La propuesta pedagógica se ha basado en el juego, el entretenimiento y la experiencia práctica a través del trabajo en grupo y el aprendizaje colaborativo.
En resumen, se ha buscado llegar a los alumnos de la formación, internos en el centro penitenciario, a través de la motivación, partiendo de sus propios conocimientos para alcanzar el desarrollo de los nuevos aprendizajes. Hemos tenido tiempo de ampliar los temas a trabajar introduciendo métodos de alimentación saludable y la práctica deportiva como actor indispensable para afrontar la frustración propia de este momento. Y por último, se han generado en el grupo herramientas para afrontar la vuelta a la nueva normalidad y el proceso de formación (presencial y digital) al que a partir de ahora nos enfrentamos.

El projecte ICI durant la crisi del Covid 19

En moments de crisi les accions han de ser més que mai conjuntes per fer front a la complexitat de les necessitats de la població. La comunitat esdevé un espai de refugi i protecció, d’ajuda mútua, cooperació i solidaritat.

Amb aquesta finalitat des del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) s’ha dut a terme una intensa activitat reforçant la interacció i el treball col·laboratiu dins els diferents espais de relació (comissions de treball) a fi de mantenir i adaptar els canals de comunicació entre serveis, recursos disponibles, entitats i ciutadania.    

Des de la Comissió de Salut s’han creat canals de comunicació per poder difondre informació oficial i actualitzada per a la població; mantenir els treball en xarxa dels recursos de salut i socials ha permès connectar les necessitats i problemes de la ciutadania amb els serveis pertinents, així com servir de guia a l’hora de dur a terme actuacions més eficients i eficaces.

La Comissió de Convivència (formada per persones grans del territori) ha continuat una acció de dinamització i millora de la salut psicosocial de les persones grans, cercant estratègies per mantenir les relacions socials a pesar de l’aïllament i posant en marxa activitats per compartir entre totes i tots.

La Comissió Socioeducativa ha posat en marxa la campanya “Una carta o un dibuix com a regal!” una activitat de caire intergeneracional per mantenir en contacte a persones grans amb infants i joves, rompent d’alguna manera les dificultats actuals per mantenir en contacte aquests col·lectius.

En un moment de creixent necessitat social on l’atenció individual i familiar és desbordant, la tasca comunitària posa de manifest que una societat organitzada pot fer front de manera més eficient a qualsevol situació de crisi. Al COVID-19 també.

El proyecto ICI durante la crisis del Covid 19

En momentos de crisis las acciones deben ser más que nunca conjuntas para hacer frente a la complejidad de las necesidades de la población. La comunidad se convierte en un espacio de refugio y protección, de ayuda mutua, cooperación y solidaridad.

Con esta finalidad desde el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) se ha llevado a cabo una intensa actividad reforzando la interacción y el trabajo colaborativo dentro de los diferentes espacios de relación (comisiones de trabajo) a fin de mantener y adaptar los canales de comunicación entre servicios, recursos disponibles, entidades y ciudadanía.

Desde la Comisión de Salud se han creado canales de comunicación para poder difundir información oficial y actualizada para la población; mantener el trabajo en red de los recursos de salud y sociales ha permitido conectar las necesidades y problemas de la ciudadanía con los servicios pertinentes, así como servir de guía a la hora de llevar a cabo actuaciones más eficientes y eficaces.

La Comisión de Convivencia (formada por personas mayores del territorio) ha continuado una acción de dinamización y mejora de la salud psicosocial de las personas mayores, buscando estrategias para mantener las relaciones sociales a pesar del aislamiento y poniendo en marcha actividades para compartir entre todas y todos.

La Comisión Socioeducativa ha puesto en marcha la campaña "¡Una carta o un dibujo como regalo!" una actividad de tipo intergeneracional para mantener en contacto a personas mayores con niños y jóvenes, rompiendo de alguna manera las dificultades actuales para mantener en contacto a ambos colectivos.

En un momento de creciente necesidad social donde la atención individual y familiar es desbordante, la tarea comunitaria pone de manifiesto que una sociedad organizada puede hacer frente de manera más eficiente cualquier situación de crisis. Al COVID-19 también.

El punto de autocupación incorpora durante la crisis del COVID

Durante el estado de alarma, en el Punto de Autoempleo Incorpora, hemos continuando dando asesoramiento y apoyo a nuestros usuarios, especialmente a aquellos más afectados por la situación de cierre de actividad comercial y de reducción de ingresos por las limitaciones de esta situación.

Mantenemos un seguimiento constante vía telefónica de todos nuestros usuarios para conocer la evolución de la situación de los beneficiarios y de los trámites realizados, dando el apoyo que sea necesario según cada caso concreto.

Se ha dado mucho apoyo para la tramitación de solicitudes de Cese de Actividad para Trabajadores Autónomos (CATA) para aquellas empresas que vieron prohibida su actividad o se redujo su facturación un 75%.

Por otra parte, durante esta situación también hay emprendedores que ven oportunidades de negocio, por lo que atendemos a nuevos beneficiarios vía mail, llamadas telefónicas o mediante video llamadas para comenzar procesos de creación de empresa. Apoyamos la elección del modelo de negocio y en la elaboración del plan de empresa.

Mantenemos contacto con trabajadores de las entidades bancarias de Caixabank tanto para continuar con la recepción de personas interesadas en recibir asesoramiento para el autoempleo, como para ampliar el seguimiento de la situación de algunos beneficiarios y presentar nuevos planes de negocio para poder recibir los créditos previstos.

También desde el PAI estamos en contacto con todos los técnicos de autoempleo de Incorpora de España para conocer la situación en cada región y entre todos compartir experiencias para mejorar nuestros conocimientos y capacidad para dar la mejor atención posible a los emprendedores. Otra acción realizada en esta línea ha sido la formación en todas aquellas cuestiones que se han ido implementando para el colectivo de los autónomos (ayudas, normativa aplicable, etc.).

En situaciones como esta es muy importante conocer toda la información para con la situación y opciones para los autónomos para poder ayudarles para superar esta crisis y salir aún más fortalecidos, así como mantener activa la creación de nuevas oportunidades de negocio.

 

El reto del programa INOUT en tiempo de pandemia

A principios de febrero de 2020 todo estaba preparado para poner en marcha una nueva edición del curso formativo en operaciones básicas de cocina Reincorpora INOUT 2020. Y así fue, con todas las ganas el día 24 de febrero de 2020 en el centro penitenciario de Mallorca.

Mediante este iniciativa financiada por la Fundación "la Caixa" y desarrollada en colaboración con el Ministerio de Interior a través de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo se da la oportunidad de reincorporarse a la sociedad a personas que por diferentes motivos han sido privadas de libertad y que gracias a itinerarios de mejora del perfil profesional, con una formación específica, se facilita que puedan encontrar trabajo y llevar a cabo un proceso socioeducativo con acompañamiento.

Este año los efectos de la emergencia sanitaria también han impactado en esta propuesta. Escuchando las vivencias del profesor de cocina y la técnica Reincorpora resulta difícil trasladar a palabras, la cantidad de trabajo y emociones que ha generado.

Intentaremos ordenar los hechos cronológicamente y algunas palabras claves nos ayudarán:

La ciberaula durant el confinament

Des del recurs "Ciberaula, quedem després de classe", del programa de Caixaproinfància, estem treballant tot el que podem davant l'extraordinària situació que estem vivint en l'actualitat. Qui ens havia de dir fa uns mesos, quan els nins feien broma sobre el coronavirus, que ens veuríem en aquesta situació? El treball ha canviat, i molt. Ara l'hora de deures, les passejades pel parc i les activitats del programa tens talent s'han convertit en videotrucades per resoldre dubtes, whatts apps amb activitats lúdiques, vídeos de les educadores comptant els contes de Tens Talent, i visites domiciliàries per fer lliurament dels deures a aquelles famílies que no tenen com imprimir-los i de material perquè puguin realitzar-los.

Òbviament s'han tingut en compte totes les mesures de seguretat necessàries, però quant costa a vegades respectar-les, amb les ganes que tenim de donar una abraçada als nins amb el que passàvem totes les tardes...

Des del recurs s'ha tingut contacte diari amb l'educadora referent de la ciberaula de Serveis Socials, per coordinar la compra de material i per tenir una visió més general i compartida de l'estat de les nostres famílies. D'altra banda s'ha tingut contacte directe amb els menors i s'han prioritzat les necessitats dels mateixos a l'hora d'actuar.

En un inici se'ls van oferir als menors activitats lúdiques per fer a casa, però no es va observar una gran iniciativa per part seva, per aquesta raó es va optar per seguir en la línia de treball que realitzem a la ciberaula i captar la seva atenció a través del reforç positiu. Encara que d'aquesta manera aconseguirem captar la seva atenció ens vam adonar que molts dels menors no realitzaven les tasques lúdiques perquè tenien molta feina del centre escolar, llavors es va decidir que el millor era ajudar-los a fer els deures.

 Els familiars, que són el pilar fonamental de la relació que tenim amb els nens durant el confinament, estan molt agraïts ja que la majoria començaven a veurer-se superats amb les tasques escolars, perquè tenen dificultats amb l'idioma o perquè no es veien capaços d'ajudar-los en totes les àrees.

Els educadors de la ciberaula, Fernando, Almudena i Blanca volem agrair públicament tant als menors com a les famílies el gran treball que estan realitzant davant aquesta situació. Ens veurem aviat nins!.

La Ciberaula durante el confinamiento

Desde el recurso “Ciberaula, quedem després de classe”, del programa de Caixaproinfancia, estamos trabajando todo lo que podemos ante la extraordinaria situación que estamos viviendo en la actualidad.

¿Quién nos iba a decir hace unos meses, cuando los menores bromeaban en la clase sobre el coronavirus, que nos veríamos en esta situación? El trabajo ha cambiado, y mucho. Ahora la hora de deberes, los paseos al parque y las actividades del programa tens talent se han trasladado a videollamadas para resolver dudas, whatts apps con actividades lúdicas, videos de las educadoras contando los cuentos de Tens Talent, y visitas domiciliarias para hacer entrega de los deberes a aquellas familias que no tienen cómo imprimirlos y de material para que puedan realizarlos.

Obviamente se han tenido en cuenta todas las medidas de seguridad necesarias pero cuánto cuesta a veces respetarlas, con las ganas que tenemos de darles un abrazo a esos niños con los que pasamos todas las tardes…

Desde el recurso se ha tenido contacto diario con la educadora referente de la ciberaula en Servicios Sociales, coordinándonos para la compra de material o para tener una visión más general del estado de nuestras familias.

Por otro lado se ha tenido contacto directo con los menores y se han priorizado las necesidades de los mismos a la hora de actuar. En un inicio se les ofrecieron a los menores actividades lúdicas para realizar en casa, no obstante no se observó una gran iniciativa por su parte, por esta razón se optó por seguir en la línea de trabajo que realizamos en la ciberaula y captar su atención a través del refuerzo positivo (al realizar las actividades consiguen una cruz, y a las tres cruces a los menores se les da un regalo).

Aunque de esta manera conseguimos captar su atención nos dimos cuenta de que muchos de los menores no realizaban las tareas lúdicas porque tenían mucho trabajo del centro escolar, entonces se decidió que lo mejor era ayudarles a realizar los deberes.

Los familiares, que son el pilar fundamental de la relación que tenemos con los niños durante el confinamiento, están muy agradecidos ya que la mayoría empezaban a agobiarse con las tareas escolares, porque tienen dificultades con el idioma o porque no se veían capaces de ayudarles en según que aspectos.

Los educadores de la ciberaula, Fernando , Almudena  y Blanca  queremos agradecer públicamente tanto a los menores como a los familiares el gran trabajo que están realizando ante esta situación. Nos veremos pronto, chicos.

La llar durant el COVID

Que lluny i que aprop queda tot. Ja fa gairebé tres mesos des que va començar tota aquesta crisi, que per una part sembla un "mal son", i que de l'altra, és tan real...

Ens hem hagut d'anar reinventant gairebé dia a dia. Vam haver de canviar un gran nombre de dinàmiques que teníem al centre, potser la més important, la que mai havíem valorat en la seva justa mesura, la de ser lliures de poder entrar i sortir al carrer. 

Vàrem estar pensant com confinar junts a 8 adolescents en un espai reduït per un temps indeterminat i "sobreviure" a això. Com flexibilitzar prou la dinàmica de la llar, el nostre dia a dia, perquè no se’n vagin i passin de tot?, com fer-los conscients d'aquests moments "històrics" que vivim, quan majoritàriament, pensen que això no va amb ells i que no els afecta ni els afectarà en res?

De la nit al dia i gairebé per sorpresa, ja estem tornant a aquestes "rutines" que tant semblava que trobàvem a faltar. O potser no tant.

Mirant cap enrere, gairebé no hem tingut conflictes, la convivència entre tots ha estat molt bona i la cordialitat ha estat present. També hi ha hagut moments difícils, on el cansament i el mal humor sorgien on menys ho esperaves, on la irritació s'apoderava d'algun de nosaltres i ens desbordava, on la incertesa del "quan acabarà tot això" ens tirava per terra.

Fins al moment els objectius s'han complert, seguim tots, estem bé, el centre segueix obert, seguim somrient intentant endevinar com serà aquesta nova "normalitat" de la qual tant es parla, intentant retrobar-nos amb algunes dinàmiques que havíem deixat i descobrint que ja no hi són i que probablement no tornaran a ser com a mínim durant un temps, tal com les recordàvem.

Quines han estat les claus que ens han permès "superar" aquesta prova? Aquí van algunes paraules que potser puguin resumir part del que ha passat: Paciència, flexibilitat, sentit de l'humor, conscienciació, superar les pors, alegria, adaptació, creativitat, força / fortalesa, sentit comú, comptar amb "l'altre", franquesa, imaginació, més sentit de l'humor...

Creiem que aquesta experiència ens ha unit a tots molt més, adults i joves. Saber que l'altre hi és, mirant-me furtivament quan no me n'adono, fa que no em senti sol, que ell tampoc se senti sol, i ens dóna esperança que passi el que passi, junts podrem tirar endavant amb el que vingui.

 

 

La llar en tiempos de COVID

Qué lejos y que cerca queda todo. Ya hace  casi tres meses desde que empezó toda esta crisis,  que por una parte parece un  “mal sueño”, y que por otra,  es tan real…

Nos hemos tenido que ir reinventando casi día a día.  Tuvimos que cambiar un gran número de dinámicas que teníamos en el centro, quizás la más importante, la que nunca habíamos valorado en su justa medida, la de ser libres de poder entrar y salir a la calle.

Madre mía, pensábamos, como confinar juntos a 8 adolescentes en un espacio reducido por un tiempo indeterminado y “sobrevivir” a ello. ¿Cómo flexibilizar lo suficiente la dinámica de la llar, nuestro día a día, para que no se vayan y pasen de todo?, ¿Cómo hacerles conscientes de estos momentos “históricos” que vivimos, cuando en su mayoría, piensan que esto no va con ellos y que no les afecta ni les afectará  en nada?

De la noche a la mañana y casi por sorpresa, ya estamos volviendo todos a esas “rutinas” que tanto parecía que echábamos de menos. O a lo mejor no tanto…

Mirando hacia atrás, apenas hemos tenido conflictos, la convivencia entre todos ha sido muy buena, y la cordialidad ha estado presente. También ha habido momentos difíciles, donde el cansancio y el mal humor surgían  donde menos lo esperabas,  donde la irritación se apoderaba de alguno de nosotros y nos desbordaba, donde la incertidumbre del “cuando acabará todo esto” nos tiraba por tierra.  

Hasta el momento los objetivos se han cumplido, seguimos todos, estamos bien, el centro sigue abierto, seguimos sonriendo intentando  adivinar cómo será esa nueva “normalidad” de la que tanto se habla, intentando reencontrarnos con algunas  dinámicas que habíamos dejado y descubriendo que ya no están y que probablemente no volverán a ser por lo menos durante un tiempo, tal y como las recordábamos.

¿Cuáles han sido las claves que nos han permitido “superar” esta prueba? Ahí van algunas palabras que quizá puedan resumir parte de lo que ha pasado: Paciencia, flexibilidad, sentido del humor, concienciación, superar los miedos, alegría, adaptación, creatividad, fuerza/fortaleza, sentido común, contar con “el otro”, franqueza, imaginación, más sentido del humor…

Creemos que esta experiencia nos ha unido a todos mucho más, adultos y jóvenes. Saber que el otro está ahí, mirándome furtivamente cuando no me doy cuenta, hace que no me sienta solo, que él tampoco se sienta solo, y nos da esperanza de que pase lo que pase, juntos podremos tirar hacia delante con lo que venga.

Programa Reincorpora durant la crisi del Covid 19

El Programa Reincorpora en les seves dues modalitats: itineraris personalitzats cap a l’ocupació i programa INOUT de formació en operacions bàsiques de cuina que s'imparteix dins el centre penitenciari, han continuat durant aquest temps de confinament en funcionament adaptant-se  pel que fa a la formació i atenció de les persones beneficiàries.

Pel que fa als itineraris Reincorpora s'ha realitzat el seguiment i suport de les persones beneficiàries, cercant nous recursos per cobrir les necessitats d'ajuda actuals: serveis i prestacions comunitàries, gestió de el temps, recerca laboral, suport i contenció a nivell familiar i personal. S'ha mantingut la coordinació amb el CIS, les reunions de seguiment mensuals i el pagament de les beques econòmiques de suport a l'itinerari. En general, s’ha mantingut l’atenció personalitzada, adaptant les intervencions a la seva realitat i necessitats prioritàries, i ja s’ha començat a treballar per afrontar la difícil situació del mercat laboral que ens trobem i ens trobarem en tornar.

Pel que fa al programa INOUT s'ha realitzat tot un treball d’adaptació dels continguts i metodologia de la formació prevista per poder aprofitar aquest temps malgrat les limitacions i tancament de l’accés al centre penitenciari. S’han elaborat dos blocs de continguts curriculars sobre cuina i s'han enviat al Centre Penitenciari, exercicis individuals/grupals per l’aprenentatge dels continguts, tasques d'autoavaluació i altres indicacions per al treball del temari. La proposta pedagògica s'ha basat en el joc, l'entreteniment i l'experiència pràctica a través de la feina en grup i l'aprenentatge col·laboratiu.

En resum, s'ha cercat arribar als alumnes de la formació, interns al centre penitenciari, a través de la motivació, partint dels seus propis coneixements per arribar a el desenvolupament dels nous aprenentatges. Hem tingut temps d'ampliar els temes a treballar introduint mètodes d'alimentació saludable i la pràctica esportiva com a actor indispensable per afrontCar la frustració pròpia d'aquest moment. I per últim, s'han generat en el grup eines per afrontar la tornada a la nova normalitat i el procés de formació (presencial i digital) a què a partir d'ara ens enfrontem.