formació

 • La formació, realitzada per primera vegada a la conselleria d’Agricultura, ha comptat amb deu persones, quatre de les quals ja surten amb inserció laboral.

  El curs, que ha estat impartit conjuntament per la Sapiència, Unió de Pagesos i el  GREC desde el programa Incorpora de La Caixa,   ha tingut una durada de dos mesos. Enguany  com a novetat  la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha participat per primera vegada a través de l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària de les Illes Balears (IRFAP), la qual cosa ha suposat un bot qualitatiu en la col.laboració entre entitats i administració, i en el reconeixement de l’aposta de la nostra entitat en  la formació i promoció del sector terciari de cara a millorar la insertabilitat i oferir més oportunitats a  les persones en situació de vulnerabilitat.  

 • La formación, realizada por primera vez en la consejería de Agricultura, ha contado con diez personas, cuatro de las cuales ya salen con inserción laboral.

  El curso, que ha sido impartido conjuntamente por la Sapiencia, Unió de Pagesos y el GREC desde el programa Incorpora de La Caixa, ha tenido una duración de dos meses. Este año como novedad la consejeria de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha participado por primera vez a través del Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria de las Islas Baleares (IRFAP), lo que ha supuesto un bote cualitativo en la colaboración entre entidades y administración, y en el reconocimiento de la apuesta de nuestra entidad en la formación y promoción del sector terciario de cara a mejorar la insertabilidad y ofrecer más oportunidades a las personas en situación de vulnerabilidad.

 • SERVEI PER A INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL DE COL.LECTIUS VULNERABLES. (PUNT FORMATIU PRELABORAL DE CUINA). COFINANÇAT PER PROGRAMES IRPF SOCIAL 0’7% DE LA CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORT  JUNTAMENT AMB LA FUNDACIO SOCIAL LA CAIXA


  Aquest projecte pretén donar atenció a aquelles persones amb dificultats per poder accedir al mercat laboral o formacions certificades, donades les seves dificultats socials i situació de vulnerabilitat, per tant pretén treballar tots aquells aspectes de competències transversals (rutines,puntualitat, treball en equip,etc) a traves de la simulació d’un lloc de feina i aprenentatge d’un ofici, en aquest cas com a ajudants de cuina.

   L’objectiu general és millorar els coneixements, capacitats i actituds dels participants per a incrementar les seves possibilitats d’accés a al mercat laboral, així com la seva integració social.

   Al curs de cuina es treballen competències tècniques del ofici i competències transversals. El taller simula un espai de feina real, i tot des de la pràctica. Es reparteixen tasques, torns rotatoris, i fan la mateixa dinàmica real d’una cuina. Es treballen continguts com: preparació aliments, treball per receptes, cura i manteniment dels aliments, higiene del espai de feina i manipulació aliments, etc.

 • SERVICIO PARA LA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL DE COLECTIVOS VULNERABLES (PUNTO FORMATIVO PRELABORAL DE COCINA). COFINANCIADO POR PROGRAMAS IRPF SOCIAL 0'7% DE LA CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTE JUNTO CON LA FUNDACIÓN SOCIAL LA CAIXA.

  Este proyecto pretende dar atención a aquellas personas con dificultades para poder acceder al mercado laboral o formaciones certificadas, dadas sus dificultades sociales y situación de vulnerabilidad. Por tanto pretende trabajar todos aquellos aspectos de competencias transversales (rutinas,puntualidad, trabajo en equipo,etc ) a través de la simulación de un puesto de trabajo y aprendizaje de un oficio, en este caso como ayudantes de cocina.

  El objetivo general es mejorar los conocimientos, capacidades y actitudes de los participantes para incrementar sus posibilidades de acceso al mercado laboral, así como su integración social.

  Durante la cocina se trabajan competencias técnicas del oficio y competencias transversales. El taller simula un espacio de trabajo real, y todo desde la práctica. Se reparten tareas, turnos rotatorios, y realizan la misma dinámica real de una cocina. Se trabajan contenidos como: preparación alimentos, trabajo por recetas, cuidado y mantenimiento de los alimentos, higiene del espacio de trabajo y manipulación alimentos, etc.
  Además existe un educador de apoyo en el aula. Se trata de tener un profesional en el aula que ayude al maestro de taller y al grupo para ir alcanzando los contenidos teóricos del oficio pero sobre todo es el que se encarga de trabajar aquellos aspectos necesarios para encontrar cualquier tipo de trabajo, y así a través de una práctica diaria del oficio, este profesional trabajará puntualidad, resolución de conflictos, gestión del estrés, imagen e higiene, etc.