formació

 • El 13 de juliol passat es va signar l'acord de col•laboració entre el GREC i l'Associació d'Empresaris Instal•ladors de Balears (ASINEM), amb la intenció de crear un espai de formació pràctica orientada a l'ocupació dins del sector de les instal•lacions, i fomentar així la integració sociolaboral dels joves que han passat pel sistema de protecció de menors i estan en procés d'emancipació.

  El projecte IMEX forma part del Pla de Resiliència del Govern d'Espanya, el qual està liderat per la Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA), comptant amb el suport del Ministeri de Drets Socials 2030 i finançat per Fons Europeus de Recuperació de Next Generation EU.

  L'objectiu d'aquesta signatura és que els joves que participin en la formació puguin adquirir les competències tècniques pròpies de l'ofici de l'instal·lador, així com de manera transversal treballar per millorar les competències prelaborals bàsiques amb l'acompanyament d'una educadora referent.

 • El pasado 13 de julio se firmó el acuerdo de colaboración entre el GREC y la Asociación de Empresarios Instaladores de Baleares (ASINEM), con la intención de crear un espacio de formación práctica orientada al empleo dentro del sector de las instalaciones, y fomentar así la integración sociolaboral de los jóvenes que han pasado por el sistema de protección de menores y que están en proceso de emancipación.

  El proyecto IMEX forma parte del Plan de Resiliencia del Gobierno de España, el cual está liderado por la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA), contando con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales 2030 y financiado por Fondos Europeos de Recuperación de Next Generation EU. 

  El objetivo de esta firma es que los jóvenes que participen en la formación puedan adquirir las competencias técnicas propias del oficio del instalador, así como de manera transversal trabajar la mejora de las competencias prelaborales básicas con el acompañamiento de una educadora referente. 

 • El programa d’emancipació del GREC, part de la xarxa de serveis d’emancipació de la Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies del Govern Balear, té l’objectiu d’acompanyar els/les joves que han complert la majoria d’edat i han sortit del sistema de protecció de menors en el seu procés d’autonomia personal. Per a poder dur a terme el procés, un dels àmbits fonamentals és poder aconseguir i mantenir una feina que els permeti una vida independent. 

  Les dificultats dels joves alhora de poder trobar una feina és un problema de sobra conegut en l’actualitat, i més per joves que en molts de casos solament compten amb els estudis primaris finalitzats i sense gaire experiència laboral ni especialització en un ofici concret. 
  Així, des del programa d’acompanyament sorgeix la idea de realitzar una formació orientada al sector de la moda i el seu comerç, aprofitant, no solament totes les oportunitats d’empleabilitat que presenta el sector, sinó també l’interès que desperta entre els/les joves.

 • La formació, realitzada per primera vegada a la conselleria d’Agricultura, ha comptat amb deu persones, quatre de les quals ja surten amb inserció laboral.

  El curs, que ha estat impartit conjuntament per la Sapiència, Unió de Pagesos i el  GREC desde el programa Incorpora de La Caixa,   ha tingut una durada de dos mesos. Enguany  com a novetat  la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha participat per primera vegada a través de l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària de les Illes Balears (IRFAP), la qual cosa ha suposat un bot qualitatiu en la col.laboració entre entitats i administració, i en el reconeixement de l’aposta de la nostra entitat en  la formació i promoció del sector terciari de cara a millorar la insertabilitat i oferir més oportunitats a  les persones en situació de vulnerabilitat.  

 • La formación, realizada por primera vez en la consejería de Agricultura, ha contado con diez personas, cuatro de las cuales ya salen con inserción laboral.

  El curso, que ha sido impartido conjuntamente por la Sapiencia, Unió de Pagesos y el GREC desde el programa Incorpora de La Caixa, ha tenido una duración de dos meses. Este año como novedad la consejeria de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha participado por primera vez a través del Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria de las Islas Baleares (IRFAP), lo que ha supuesto un bote cualitativo en la colaboración entre entidades y administración, y en el reconocimiento de la apuesta de nuestra entidad en la formación y promoción del sector terciario de cara a mejorar la insertabilidad y ofrecer más oportunidades a las personas en situación de vulnerabilidad.

 • SERVEI PER A INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL DE COL.LECTIUS VULNERABLES. (PUNT FORMATIU PRELABORAL DE CUINA). COFINANÇAT PER PROGRAMES IRPF SOCIAL 0’7% DE LA CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORT  JUNTAMENT AMB LA FUNDACIO SOCIAL LA CAIXA


  Aquest projecte pretén donar atenció a aquelles persones amb dificultats per poder accedir al mercat laboral o formacions certificades, donades les seves dificultats socials i situació de vulnerabilitat, per tant pretén treballar tots aquells aspectes de competències transversals (rutines,puntualitat, treball en equip,etc) a traves de la simulació d’un lloc de feina i aprenentatge d’un ofici, en aquest cas com a ajudants de cuina.

   L’objectiu general és millorar els coneixements, capacitats i actituds dels participants per a incrementar les seves possibilitats d’accés a al mercat laboral, així com la seva integració social.

   Al curs de cuina es treballen competències tècniques del ofici i competències transversals. El taller simula un espai de feina real, i tot des de la pràctica. Es reparteixen tasques, torns rotatoris, i fan la mateixa dinàmica real d’una cuina. Es treballen continguts com: preparació aliments, treball per receptes, cura i manteniment dels aliments, higiene del espai de feina i manipulació aliments, etc.

 • SERVICIO PARA LA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL DE COLECTIVOS VULNERABLES (PUNTO FORMATIVO PRELABORAL DE COCINA). COFINANCIADO POR PROGRAMAS IRPF SOCIAL 0'7% DE LA CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTE JUNTO CON LA FUNDACIÓN SOCIAL LA CAIXA.

  Este proyecto pretende dar atención a aquellas personas con dificultades para poder acceder al mercado laboral o formaciones certificadas, dadas sus dificultades sociales y situación de vulnerabilidad. Por tanto pretende trabajar todos aquellos aspectos de competencias transversales (rutinas,puntualidad, trabajo en equipo,etc ) a través de la simulación de un puesto de trabajo y aprendizaje de un oficio, en este caso como ayudantes de cocina.

  El objetivo general es mejorar los conocimientos, capacidades y actitudes de los participantes para incrementar sus posibilidades de acceso al mercado laboral, así como su integración social.

  Durante la cocina se trabajan competencias técnicas del oficio y competencias transversales. El taller simula un espacio de trabajo real, y todo desde la práctica. Se reparten tareas, turnos rotatorios, y realizan la misma dinámica real de una cocina. Se trabajan contenidos como: preparación alimentos, trabajo por recetas, cuidado y mantenimiento de los alimentos, higiene del espacio de trabajo y manipulación alimentos, etc.
  Además existe un educador de apoyo en el aula. Se trata de tener un profesional en el aula que ayude al maestro de taller y al grupo para ir alcanzando los contenidos teóricos del oficio pero sobre todo es el que se encarga de trabajar aquellos aspectos necesarios para encontrar cualquier tipo de trabajo, y así a través de una práctica diaria del oficio, este profesional trabajará puntualidad, resolución de conflictos, gestión del estrés, imagen e higiene, etc.

 • Técnicamente se trata de adaptaciones metodológicas para trabajar objetivos específicos dirigidos a mejorar las competencias laborales y su grado de empleabilidad, teniendo en cuenta las capacidades y necesidades de cada persona en base a sus intereses y motivaciones. Los llamamos talleres grupales, hace años que forman parte de nuestra intervención y actualmente participan más de 50 personas.

  La metodología grupal complementa y enriquece la intervención individual al tiempo que da respuesta a las demandas de las personas usuarias.

  Son varios grupos y con un nivel de exigencia adaptado a las circunstancias de cada persona. Se imparten talleres de alfabetización, estimulación cognitiva, soporte a la obtención del carnet de conducir, informática básica, cocina, capacitación laboral y de tiempo libre. Pero siempre estamos abiertos a realizar nuevos talleres según las necesidades detectadas.Además de los objetivos específicos de cada taller, de forma transversal en cada uno de ellos se trabaja el compromiso, la asistencia, la responsabilidad y el respeto a sus compañeros. Se ponen en práctica habilidades importantes de cara a la inserción laboral como entender y cumplir instrucciones, planificar y gestionar el tiempo y avisar cuando una cita ineludible impide la asistencia.

 • El programa de emancipación del GREC, parte de la red de servicios de emancipación de la Dirección General de Infancia, Juventud y Familias del Gobierno Balear, tiene el objetivo de acompañar los/las jóvenes que han cumplido la mayoría de edad y han salido del sistema de protección de menores en su proceso de autonomía personal. Para poder llevar a cabo el proceso, uno de los ámbitos fundamentales es poder conseguir y mantener un trabajo que les permita una vida independiente.

  Las dificultades de los jóvenes en la hora de poder encontrar un trabajo es un problema de sobra conocido en la actualidad, y más por jóvenes que en muchos de casos solo cuentan con los estudios primarios finalizados y sin mucha experiencia laboral ni especialización en un oficio concreto.