Inserció laboral

 • Al GREC entenem que les persones creixem quan podem ser útils a causes que valen la pena i més quan aquesta tasca és en contacte amb la natura. Per tal d’acompanyar processos d’inserció social i en concret per la recerca de feina, sabem que hem d’ajudar a que les persones que duen molt de temps sense treballar es sentin útils, reprenin hàbits i habilitats personals, experimentin la motivació d’estar actius, augmentin l’autoestima... i des d’aquest benestar puguin encarar d’una manera més positiva i preparada el dur procés en l’obtenció d’una inserció laboral.

  Es per això, que des de fa un temps ens hem afegit a les propostes de la xarxa forestal i periòdicament col·laboram a les diferents activitats adreçades a sensibilitzar sobre els valors i la importància dels boscos. La xarxa forestal promou accions o activitats de conservació i desenvolupament sostenible dels espais forestals així com fomenta una cultura del risc d’incendi forestal i impulsa actuacions d’autoprotecció i prevenció.

  El futur dels espais forestals depèn de la implicació de tota la societat. Molts dels problemes que pateixen els boscos s’han de resoldre impulsant bones pràctiques i potenciant el món rural i forestal. Amb aquesta premisa, desde el GREC volem contribuir a fomentar aquestes sinèrgies i constatam a cada sortida com les diferents propostes suposen un benefici en dues direccions, envers els participants i cap als espais naturals.

 • SERVEI PER A INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL DE COL.LECTIUS VULNERABLES. (PUNT FORMATIU PRELABORAL DE CUINA). COFINANÇAT PER PROGRAMES IRPF SOCIAL 0’7% DE LA CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORT  JUNTAMENT AMB LA FUNDACIO SOCIAL LA CAIXA


  Aquest projecte pretén donar atenció a aquelles persones amb dificultats per poder accedir al mercat laboral o formacions certificades, donades les seves dificultats socials i situació de vulnerabilitat, per tant pretén treballar tots aquells aspectes de competències transversals (rutines,puntualitat, treball en equip,etc) a traves de la simulació d’un lloc de feina i aprenentatge d’un ofici, en aquest cas com a ajudants de cuina.

   L’objectiu general és millorar els coneixements, capacitats i actituds dels participants per a incrementar les seves possibilitats d’accés a al mercat laboral, així com la seva integració social.

   Al curs de cuina es treballen competències tècniques del ofici i competències transversals. El taller simula un espai de feina real, i tot des de la pràctica. Es reparteixen tasques, torns rotatoris, i fan la mateixa dinàmica real d’una cuina. Es treballen continguts com: preparació aliments, treball per receptes, cura i manteniment dels aliments, higiene del espai de feina i manipulació aliments, etc.

 • SERVICIO PARA LA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL DE COLECTIVOS VULNERABLES (PUNTO FORMATIVO PRELABORAL DE COCINA). COFINANCIADO POR PROGRAMAS IRPF SOCIAL 0'7% DE LA CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTE JUNTO CON LA FUNDACIÓN SOCIAL LA CAIXA.

  Este proyecto pretende dar atención a aquellas personas con dificultades para poder acceder al mercado laboral o formaciones certificadas, dadas sus dificultades sociales y situación de vulnerabilidad. Por tanto pretende trabajar todos aquellos aspectos de competencias transversales (rutinas,puntualidad, trabajo en equipo,etc ) a través de la simulación de un puesto de trabajo y aprendizaje de un oficio, en este caso como ayudantes de cocina.

  El objetivo general es mejorar los conocimientos, capacidades y actitudes de los participantes para incrementar sus posibilidades de acceso al mercado laboral, así como su integración social.

  Durante la cocina se trabajan competencias técnicas del oficio y competencias transversales. El taller simula un espacio de trabajo real, y todo desde la práctica. Se reparten tareas, turnos rotatorios, y realizan la misma dinámica real de una cocina. Se trabajan contenidos como: preparación alimentos, trabajo por recetas, cuidado y mantenimiento de los alimentos, higiene del espacio de trabajo y manipulación alimentos, etc.
  Además existe un educador de apoyo en el aula. Se trata de tener un profesional en el aula que ayude al maestro de taller y al grupo para ir alcanzando los contenidos teóricos del oficio pero sobre todo es el que se encarga de trabajar aquellos aspectos necesarios para encontrar cualquier tipo de trabajo, y así a través de una práctica diaria del oficio, este profesional trabajará puntualidad, resolución de conflictos, gestión del estrés, imagen e higiene, etc.