Servicio Acompañamiento de la Población Penitenciaria

El reto del programa INOUT en tiempo de pandemia

A principios de febrero de 2020 todo estaba preparado para poner en marcha una nueva edición del curso formativo en operaciones básicas de cocina Reincorpora INOUT 2020. Y así fue, con todas las ganas el día 24 de febrero de 2020 en el centro penitenciario de Mallorca.

Mediante este iniciativa financiada por la Fundación "la Caixa" y desarrollada en colaboración con el Ministerio de Interior a través de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo se da la oportunidad de reincorporarse a la sociedad a personas que por diferentes motivos han sido privadas de libertad y que gracias a itinerarios de mejora del perfil profesional, con una formación específica, se facilita que puedan encontrar trabajo y llevar a cabo un proceso socioeducativo con acompañamiento.

Este año los efectos de la emergencia sanitaria también han impactado en esta propuesta. Escuchando las vivencias del profesor de cocina y la técnica Reincorpora resulta difícil trasladar a palabras, la cantidad de trabajo y emociones que ha generado.

Intentaremos ordenar los hechos cronológicamente y algunas palabras claves nos ayudarán:

Entrega de la medalla de bronce al mérito penitenciario al GREC

El pasado 28 de septiembre, Aina Calvo, Delegada del Gobierno en las Islas nos hizo entrega de la medalla de bronce al mérito penitenciario en el marco de la festividad de la Merced, que este año se ha tenido que celebrar en un formato muy reducido debido a la situación sanitaria.

Recibió la medalla en representación de nuestra entidad Barbara Torres, coordinadora del Servicio de acompañamiento hacia el empleo de población penitenciaria.

Tal y como se destaca en la nota de prensa remitida a los medios de comunicación, la directora del Centro de Inserción Social (CIS) 'Joaquín Ruíz Jiménez' de Palma, Inmaculada Torres, destacó ante las autoridades presentes que se ha distinguido al GREC: "por su trabajo en el CIS de Palma desde su apertura y por haberse convertido en una pieza fundamental para conseguir el objetivo de la reinserción. Con esta medalla se quiere reconocer la valía de todas las profesionales, la metodología empleada y la lucha por conseguir el bienestar social de todas las personas usuarias del servicio ".

Entrega de la medalla de bronze al mèrit penitenciari al GREC

El passat 28 de setembre, Aina Calvo, Delegada del Govern a les Illes ens va fer entrega de la medalla de bronze al mèrit penitenciari en el marc de la festivitat de la Mercè, que enguany s’ha hagut de celebrar en un format molt reduït a causa de la situació sanitària.

 Va rebre la medalla en representació de la nostra entitat Barbara Torres, coordinadora del Servei d’acompanyament cap a l’ocupació de població penitenciaria.

Tal i com es destaca a la nota de premsa remesa als mitjans de comunicació, la directora del Centre d’Inserció Social (CIS) ‘Joaquín Ruíz Jiménez’ de Palma, Inmaculada Torres, va destacar davant les autoritats presents que s’ha distingit al GREC: “per la seva feina en el CIS de Palma desde la seva obertura i per haver-se convertit en una peça fonamental per aconseguir l’objectiu de la reinserció. Amb aquesta medalla es vol reconèixer la vàlua de totes les professionals, la metodologia emprada i la lluita per aconseguir el benestar social de totes les persones usuàries del servei”.

La potencialitat del contacte amb la natura. Col·laboració amb la Xarxa Forestal.

Al GREC entenem que les persones creixem quan podem ser útils a causes que valen la pena i més quan aquesta tasca és en contacte amb la natura. Per tal d’acompanyar processos d’inserció social i en concret per la recerca de feina, sabem que hem d’ajudar a que les persones que duen molt de temps sense treballar es sentin útils, reprenin hàbits i habilitats personals, experimentin la motivació d’estar actius, augmentin l’autoestima... i des d’aquest benestar puguin encarar d’una manera més positiva i preparada el dur procés en l’obtenció d’una inserció laboral.

Es per això, que des de fa un temps ens hem afegit a les propostes de la xarxa forestal i periòdicament col·laboram a les diferents activitats adreçades a sensibilitzar sobre els valors i la importància dels boscos. La xarxa forestal promou accions o activitats de conservació i desenvolupament sostenible dels espais forestals així com fomenta una cultura del risc d’incendi forestal i impulsa actuacions d’autoprotecció i prevenció.

El futur dels espais forestals depèn de la implicació de tota la societat. Molts dels problemes que pateixen els boscos s’han de resoldre impulsant bones pràctiques i potenciant el món rural i forestal. Amb aquesta premisa, desde el GREC volem contribuir a fomentar aquestes sinèrgies i constatam a cada sortida com les diferents propostes suposen un benefici en dues direccions, envers els participants i cap als espais naturals.

Presentación del libro de artista col·lectivo "Culturas y comida" en el museo Krekovic

El pasado 8 de marzo se presentó en el Museo Krekovic el libro "Culturas y comida".

Este libro de artista col·lectivo, y de gran formato, es el resultado del proceso de trabajo realizado por un grupo de 12 participantes adultos a partir de la experiencia y la investigación propia en torno al concepto de «culturas y comidas» enmarcado dentro el proyecto de mediación y dinamización de Lacasade.

La posibilidad de participación del GREC surge en las reuniones de entidades de La Soledad, donde se propuso el proyecto. Por eso entre las participantes del proyecto hay dos mujeres usuarias del Servicio de Acompañamiento hacia la Ocupación de la Población Penitenciaria, que  apoyadas por sus educadoras de referencia han querido participar en este proyecto artístico y comunitario.

Los diversos lugares de nacimiento de los participantes y su relación personal con la comida fueron los puntos de partida para iniciar su búsqueda personal en torno al tema del taller, que se prolongó por un periodo de dos meses en sesiones semanales de trabajo col·lectivo.

El resultado de este trabajo se puede visitar en el museo Krekovicy el libro se puede descargar en formato pdf.

Lacasade es un proyecto de educación y arte creado en 2014 por Juana M. Riera, educadora, y por Mónica Fuster, artista visual.

Repte del programa INOUT en temps de pandemia

A principis de febrer de 2020 tot estava preparat per engegar una nova edició   del curs formatiu en operacions bàsiques de cuina Reincorpora INOUT 2020. I així  va ser, amb totes les ganes el dia 24 de febrer de 2020 al centre penitenciari de mallorca.

Mitjançant aquest iniciativa finançada per la Fundació ”la Caixa” i desenvolupada en col·laboració amb el Ministeri d'Interior a través de l'Entitat Estatal Treball Penitenciari i Formació per a l'Ocupació es dona  l’oportunitat de reincorporar-se a la societat a persones que per diferents motius han estat privades de llibertat i que gràcies a itineraris de millora del perfil professional, amb una formació específica, es facilita que puguin trobar feina i dur a terme un procés socioeducatiu amb acompanyament.

Enguany però els efectes de l’emergència sanitària també han impactat en aquesta proposta. Escoltant les vivències del professor de cuina i la tècnica Reincorpora resulta difícil traslladar a  paraules, la quantitat de feina i  emocions que ha generat.

Intentarem ordenar els fets cronològicament i algunes paraules claus ens ajudaran:

Servei d'Acompanyament cap a l'ocupació i covid 19

En aquests moments d’incertesa i preocupació, les persones que treballem amb col.lectius    vulnerables i en situació de risc, volem  compartir la nostra feina al servei d’acompanyament cap a l’ocupació de població penitenciaria desplegada  arran de l’estat  d’alarma.

El nostre servei treballa ininterrompudament desde l’any 1998, són més de vint anys d’experiència que conformen un equip consolidat amb una gran capacitat de feina en xarxa i comunitària, especialitzat en el mercat laboral i  en continua actualització de  les tècniques d'orientació laboral, així com amb un elevat nivell de comunicació i coordinació amb la institució penitenciaria i l’àmbit judicial.  Això ha  facilitat  que la nostra  tasca  d’atendre   a les  usuàries per a que puguin superar els entrebancs i facilitar el procés d’inclusió social i d’autonomia personal mitjançant una intervenció integral, socioeducativa planificada i avaluada, s'hagi  pogut mantenir adaptant-ho a  les circumstàncies actuals.

 El panorama que es dibuixava a principis del mes de març de 2020  a l’inici de la temporada turística, era d’una gran demanda laboral, fet molt positiu per un col.lectiu amb especial dificultats per trobar feina degut principalment a la seva escassa formació, inestable trajectòria laboral  i altres dificultats associades com anys de presó, història de consum, manca de xarxa social i necessitats bàsiques no cobertes. Aquesta situació, que ningú sospitava que es veiés interrompuda tan bruscament, ha colpejat a tota la població, però especialment a aquestes persones que no tenen un sòlid suport  ni grans estalvis  per poder subsistir sense feina ni altres  ingressos.  

Servicio de accompañamiento hacia la ocupación y Covid 19

En estos momentos de incertidumbre y preocupación, las personas que trabajamos con colectivos vulnerables y en situación de riesgo, queremos compartir nuestro trabajo al servicio de acompañamiento hacia el empleo de población penitenciaria desplegada a raíz del estado de alarma.

Nuestro servicio trabaja ininterrumpidamente desde el año 1998, son más de veinte años de experiencia que conforman un equipo consolidado con una gran capacidad de trabajo en red y comunitaria, especializado en el mercado laboral y en continua actualización de las técnicas de orientación laboral, así como con un elevado nivel de comunicación y coordinación con la institución penitenciaria y el ámbito judicial. Esto ha facilitado que nuestra tarea de atender a las usuarias para que puedan superar los obstáculos y facilitar el proceso de inclusión social y de autonomía personal mediante una intervención integral, socioeducativa planificada y evaluada, se haya podido mantener adaptándolos a las circunstancias actuales.

El panorama que se dibujaba a principios del mes de marzo de 2020, al inicio de la temporada turística, era de una gran demanda laboral, hecho muy positivo para un colectivo con especial dificultad para encontrar trabajo debido principalmente a su escasa formación, inestable trayectoria laboral y otras dificultades asociadas como años de prisión, historia de consumo, falta de red social y necesidades básicas no cubiertas. Esta situación, que nadie sospechaba que se viera interrumpida tan bruscamente, ha golpeado a toda la población, pero especialmente a estas personas que no tienen un sólido apoyo ni grandes ahorros para poder subsistir sin trabajo ni otros ingresos.