Tenint en compte la situació econòmica actual i la manca d'ofertes laborals disponibles per les persones  inscrites en el Servei d'acompanyament cap a l'ocupació de població penitenciaria, des del programa ens hem plantejat dur a terme tallers prelaborals amb l'objectiu de  posar en pràctica  hàbits laborals bàsics i a la vegada disminuir les conseqüències negatives d'un llarg periode d'inactivitat, per tal d'amortiguar la dinàmica de desànim i frustració.

 

 Per això,  mitjançant una metodologia grupal i pràctica   i la creació d'un espai on, per una banda treballar diferents habilitats laborals bàsiques com la puntualitat, el cumpliment de la normativa, l'ordre, acceptar i donar ordres,  i d'altra banda ajudar a definir   perfils professionals diferents, que ajudin  a les persones participants a obrir alternatives de formació i inserció professional.

Actualment,  el taller de cuina disposa de set places i el d'hort de tres places. En ambdós,  les persones poden  practicar, aprendre i analitzar les habilitats laborals bàsiques i les específiques del taller. D'aquesta manera es complementa la tasca individual dels educadors i participants  per tal de confeccionar un projecte socieducatiu i d'inserció sociolaboral que permeti concretar el perfil professional,  i millorar la seva insertabilitat