El GREC - Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors és una de les més de 158 ONG que han obtingut el Segell ONG acreditada, distintiu que atorga la Fundación Lealtad a aquelles entitats que compleixen amb els 9 Principis de Transparència i Bones Pràctiques de gestió . Obtenir aquest distintiu és una opció voluntària que l'ONG ha considerat positiva davant un context on el donant és cada vegada més exigent i vol tenir més informació sobre les entitats amb les que col·labora.

El Segell ajuda al donant a identificar quines organitzacions compleixen amb aquests principis, ajudant a construir una relació de confiança i afavorint la col·laboració entre tots dos. La transparència i el que suposa en una organització és una realitat complexa de traslladar a la societat perquè afecta aspectes tangibles i interns de l'entitat, però també intangibles. Treballar amb un avaluador independent que acrediti totes aquestes pràctiques i model de gestió simplifica i fomenta la comunicació.

Amb aquest distintiu el GREC dóna visibilitat al seu compromís i forma de treballar. A més, els donants particulars, socis, beneficiaris, col·laboradors i institucions poden consultar l'informe de transparència i bones pràctiques de gestió de l'ONG, a la pàgina web de la Fundación Lealtad o a través d'aquest enllaç.

El Segell ONG acreditada està avalat per l'experiència de la Fundación Lealtad, que porta des de 2001 analitzant organitzacions no lucratives, i basat en 43 indicadors que mesuren els següents 9 principis:

 

1. Funcionament i regulació de l'òrgan de govern.

2. Claredat i publicitat del fi social.

3. Planificació i seguiment de l'activitat

4. Comunicació i imatge fidel en la informació.

5. Transparència en el finançament.

6. Pluralitat en el finançament.

7. Control en l'ús dels fons.

8. Compliment de les obligacions legals i fiscals.

8. Promoció del voluntariat.

A través d'ells els donants sabran que l'ONG centra els seus esforços en les àrees en les que té experiència, que la seva comunicació és fiable i no indueix a error, o que poden conèixer el percentatge de despeses que destina a la seva missió, entre d'altres indicadors .