Acreditació de la Fundació Lealtad

El GREC - Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors és una de les més de 158 ONG que han obtingut el Segell ONG acreditada, distintiu que atorga la Fundación Lealtad a aquelles entitats que compleixen amb els 9 Principis de Transparència i Bones Pràctiques de gestió . Obtenir aquest distintiu és una opció voluntària que l'ONG ha considerat positiva davant un context on el donant és cada vegada més exigent i vol tenir més informació sobre les entitats amb les que col·labora.

El Segell ajuda al donant a identificar quines organitzacions compleixen amb aquests principis, ajudant a construir una relació de confiança i afavorint la col·laboració entre tots dos. La transparència i el que suposa en una organització és una realitat complexa de traslladar a la societat perquè afecta aspectes tangibles i interns de l'entitat, però també intangibles. Treballar amb un avaluador independent que acrediti totes aquestes pràctiques i model de gestió simplifica i fomenta la comunicació.

Continuar llegint

Guies de recursos de Sta. Catalina i Son Roca

Festa per la convivènciaAquestes guies s’emmarquen dins la tasca realitzada des del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI) desenvolupat per l’associació GREC, l’Ajuntament de Palma i l’Obra Social “la Caixa”. El Projecte es realitza a dues zones de Palma: la primera zona compren les barriades de Sta. Catalina i Es Jonquet i la segona les barriades de Son Roca, Son Ximelis i Son Anglada.

El Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural és una aposta de la ciutat pel foment de la convivència i la cohesió social, per tal d’afavorir el desenvolupament local i millorar les condicions de vida de totes les persones que viuen en el territori. En aquest sentit, es planteja mantenir, millorar i establir noves relacions entre ciutadans i ciutadanes, recursos tècnics i administracions. Així, aquests tres actors de la vida comunitària esdevenen protagonistes i subjectes del seu propi procés de desenvolupament social i de millora de la convivència local.

Continuar llegint

Fons documental ICI Sta Catalina i es Jonquet

A continuació trobareu els enllaços per descarregar o veure directament al navegador els documents del projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural.

 


Full informatiu nº 1: el podeu descarregar en pdf  o veure al navegador.

 

 Full informatiu nº 2: el podeu descarregar en pdf  o veure al navegador.

 

Síntesis de la monografia comunitària de Sta Catalina i es Jonquet 2015:  el podeu descarregar en pdf  o veure al navegador.

 

  Monografia comunitària de Sta Catalina i es Jonquet 2015: el podeu descarregar en pdf  o veure al navegador.

 

 Guia de recursos de Sta Catalina i es Jonquet: el podeu descarregar  en pdf  o veure al navegador.

 

 Monografia comunitària de Son Roca, Son Ximelis i Son Anglada: el podeu descarregar en pdf  o veure al navegador monografia Son Roca.

Taller d'ametlles

El taller d'ametlles que hem realitzat al programa d'emancipació va sorgir amb el propòsit de desenvolupar les competències prelaborals dels joves i ha estat tot un èxit. Dit taller no només ha complit els objectius sinó que ha superat les nostres expectatives, els joves d'emancipació han pogut ser partíceps de tot el procés de fabricació d’un producte amb l'ametlla; de la collita fins a l’elaboració del torró.

Entre d’altres coses els joves han après:  a complir amb un horari, respectar als companys, interioritzar normes, organitzar treball en equip i expressar queixes i peticions de forma positiva.

I vosaltres vos demanareu com neix aquest taller? Una companya de feina va oferir al programa d’emancipació anar a tomar garroves i ametlles i a canvi els hi va donar uns doblers i la meitat de les ametlles. Arrel d’aquest oferiment vàrem pensar que seria una bona oportunitat per treballar les habilitats prelaborals que són necessaris per trobar i mantenir una feina.

Continuar llegint

Memòria PISE 2013-2014


Per juny ha finalitzat un altre curs del programa d’intervenció socioeducativa (PISE) de Lluita olímpica. Aquest és un taller d’escolarització compartida dirigit a joves de 14 a 16 anys que es troben en risc d’exclusió social. Aquest programa, que ha oferit 8 places durant el curs escolar 2013-14, consisteix en combinar l’assistència normalitzada a l’institut durant 3 dies a la setmana amb l’assistència al taller els altres 2 dies lectius on reben una formació més individualitzada i adaptada a les seves necessitats i interessos.

Aquest espai permet als joves que tenen retràs escolar, absentisme i/o desmotivació cap a la formació, comptar amb un espai educatiu estructurat on participen en grups reduïts i van assolint petits èxits personals i evolucionant en l’aprenentatge. El taller consta de dues parts diferenciades:

Continuar llegint