El passat mes d’abril de 2014  dues companyes del Programa d´Educadors Familiars i amb formació  especialitzada en la matèria, amb molta il•lusió, posaren en marxa una nova experiència, que atraca la Psicomotricitat als menors de les nostres famílies, facilitant així el seu accés en aquest recurs.
Aquesta experiència sorgeix de la demanada dels propis companys/es, veient la necessitat de molts de menors de les nostres famílies de poder accedir a algun recurs terapèutic que afavoreixi el desenvolupament psicomotor i acompanyi els processos personals a nivell terapèutic dels infants amb els que treballem.
En aquests moments, s'han pogut posar en marxa dues sessions terapèutiques setmanals, en les quals participen tres menors.


Què és això de la PSICOMOTRICITAT?

Si partim del propi terme, ens adonem que la paraula està constituïda per dos conceptes interdependents. Per una banda, PSICO, contempla la part emocional, cognitiva i afectiva amb tot  el que això implica. I, per una altra, MOTRICITAT, que fa referència al cos i el moviment. Tenint en compte que la Psicomotricitat es basa en la pròpia vivència personal, per dur a terme aquesta pràctica és necessari: espontaneïtat, joc lliure, experiència, interrelació, intercanvi, respecte, plaer i desig, etc... en la qual el nin és el protagonista del seu propi aprenentatge.

Amb la Psicomotricitat VOLEM OFERIR als nins  l’atenció emocional i l’acompanyament individual necessari  per afavorir el seu procés evolutiu, des d’una perspectiva preventiva, detectant i tractant aquelles dificultats físiques i/o emocionals que puguin sorgir, així com derivar a altres recursos si és necessari.

En aquests moments oferim una experiència pilot que ens permetrà dur a terme una vinculació i el inici d’un procés amb els participants i les seves famílies (de respecte, diàleg, joc, empatia, etc.), a més de valorar les sessions i la continuïtat de les mateixes, per tal d’arribar aconseguir els objectius dels processos.


Quina tasta desenvolupa el/la professional PSICOMOTRICISTA dins la sala?

Les eines fonamentals del/a Psicomotricista són l’observació, l’escolta i l’acompanyament al nin i, un espai i material específic (un espai segur i acollidor, mòduls, pilotes, teles, miralls, etc.). Es parteix d’un clima de respecte i escolta, que afavoreix la expressió de les seves emocions, facilitant les seves relacions i la comunicació.
GRÀCIES a la col•laboració del Projecte Naüm que facilita les instal·lacions (sala de Psicomotricitat i material) on es desenvolupen les sessions, al GREC i a les nostres famílies per confiar en la iniciativa s'ha pogut iniciat aquesta experiència pilot.
Desitgem que la experiència sigui positiva per les participants, les seves famílies i l´Entitat, per tal de poder donar-li continuïtat!