SERVEI PER A INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL DE COL.LECTIUS VULNERABLES. (PUNT FORMATIU PRELABORAL DE CUINA). COFINANÇAT PER PROGRAMES IRPF SOCIAL 0’7% DE LA CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORT  JUNTAMENT AMB LA FUNDACIO SOCIAL LA CAIXA


Aquest projecte pretén donar atenció a aquelles persones amb dificultats per poder accedir al mercat laboral o formacions certificades, donades les seves dificultats socials i situació de vulnerabilitat, per tant pretén treballar tots aquells aspectes de competències transversals (rutines,puntualitat, treball en equip,etc) a traves de la simulació d’un lloc de feina i aprenentatge d’un ofici, en aquest cas com a ajudants de cuina.

 L’objectiu general és millorar els coneixements, capacitats i actituds dels participants per a incrementar les seves possibilitats d’accés a al mercat laboral, així com la seva integració social.

 Al curs de cuina es treballen competències tècniques del ofici i competències transversals. El taller simula un espai de feina real, i tot des de la pràctica. Es reparteixen tasques, torns rotatoris, i fan la mateixa dinàmica real d’una cuina. Es treballen continguts com: preparació aliments, treball per receptes, cura i manteniment dels aliments, higiene del espai de feina i manipulació aliments, etc.

A més hi ha un educador de suport a l’aula. Es tracta de tenir un professional dins l’aula que ajudi al mestre de taller i al grup per tal d’anar assolint els continguts teòrics de l’ofici però sobretot és el que s’encarrega de treballar aquells aspectes necessaris per trobar qualsevol tipus de feina, i així a través d’una pràctica diària del ofici aquest professional treballarà puntualitat, resolució de conflictes, gestió del estrés, imatge i higiene, etc.

 L’equip format per Marisa Scatena i Maria Jose Fernandez han estat qui han conduït les dues edicions del taller de cuina. Destaquen la pandèmia i la situació socioeconòmica que estem afrontant aquests anys ha dificultat la realització de la formació en si (quarantenes, positius, accions grupals dina aula..) , la realització de pràctiques i la posterior inserció (negocis tancats, ertes...). Però en tot moment s’ha mantingut la motivació i ganes per a continuar endavant i així ho contagien als beneficiaris d’aquesta formació.

Tots ells fan referència a la importància de formar-se i de fer pràctiques però sobretot de tenir una OPORTUNITAT per aprendre i demostrar el que saben fer i gràcies a la Conselleria d’Afers Socials i Esport i  l’IRPF Social 0’7% i a la Fundació Social La Caixa ho han aconseguit.