Aquest dimarts, dia 23 d’abril, el Ple del Parlament de les Illes Balears va aprovar gran part d’una  Proposició No de Llei presentada per Vox, relativa a “l’eliminació de les ajudes socials als  immigrants en situació irregular”, amb el suport dels grups parlamentaris Popular i Vox. En  relació a aquesta aprovació, des d’EAPN-Illes Balears fem públic aquest comunicat, amb el que: 

1) Rebutjam i condemnam l’argumentari i el contingut de la PNL, doncs és totalment  contrària a tot allò que defensam, en especial la garantia de drets bàsics per a totes les  persones que viuen a les Illes Balears, independentment de la seva situació  administrativa.  

A més, no podem acceptar que en la seu de la sobirania de la nostra terra es pronunciïn  i difonguin discursos d’odi i aporofòbics com el que va fer dimarts el diputat de Vox i  que, a més de generar percepcions errònies de la realitat i discriminació envers  determinats col·lectius, estan tipificats com a delicte en el nostre codi penal.  

Tampoc no volem deixar d’assenyalar que, si bé en aquesta legislatura no s’hi han volgut  adherir, fa quatre anys Vox sí va signar el Pacte per la Inclusió; un Pacte que des de sempre ha mantingut la defensa de la garantia de drets per a cada una de les persones  que resideixen a la nostra comunitat, sense importar l’origen, la religió, la situació  administrativa o qualsevol altre consideració. Potser caldria que donassin explicacions  sobre aquest canvi de posicionament.

2) Posam de relleu les contradiccions en les que incorr el Partit Popular donant suport als  cinc primers punts d’aquesta Proposició No de Llei presentada per Vox. No és possible  mantenir la defensa del Pacte per la Inclusió1, que recull clarament la garantia de  “d’accés a drets, recursos i prestacions bàsiques a tot el territori de les Illes Balears,  independentment de la seva situació administrativa”, amb els continguts de la PNL, com  ara l’exigència de residència legal per accedir a qualsevol tipus de prestació gestionada  per l’administració autonòmica. 

Tampoc no són compatibles la vinculació que es fa entre les màfies i les entitats que  atenen les persones nouvingudes i els compromisos electorals adquirits davant EAPN, especialment aquells orientats a garantir la sostenibilitat de les entitats del Tercer  Sector.  

I també és contradictori instar el Govern a modificar la Llei 4/2023, de prestacions  socials de caràcter econòmic, per “garantir que els serveis socials i les prestacions socials  de caràcter econòmic de les Illes Balears siguin destinats en exclusiva a persones que  acreditin la seva residència legal en vigor a les Illes Balears”, i alhora defensar, en la  comissió de seguiment del Pacte per la Inclusió, que no es farà cap canvi en la normativa  actual que suposi una minva de drets per a les persones més vulnerables. 

3) Exigim que es presenti i aprovi de manera immediata la PNL acordada per tots els grups  signants del Pacte per la Inclusió, que recull de manera explícita el “compromís per  l'erradicació dels discursos aporofòbics, d’odi i de criminalització de la pobresa”, la  “garantia d’igualtat d’accés a drets, recursos i prestacions bàsiques de tota la ciutadania,  independentment de la seva situació administrativa”, el compliment de la normativa per  “facilitar l’empadronament de totes les persones que resideixin al nostre territori,  independentment de la seva situació administrativa” i “suport polític i econòmic a les  entitats que donen atenció a les persones migrades, reconeixent el seu paper  indispensable en l'àmbit humanitari”. 

4) Informam que estam treballant, conjuntament amb totes les entitats que formen part  de la nostra Xarxa, en l’adopció de mesures que evitin l’aprovació d’iniciatives contràries  no només als principis i valors d’EAPN, sinó als drets humans més elementals, i també  en les decisions que s’hauran de prendre si malauradament es pretén seguir transitant  pel camí de la pèrdua de drets i de l’acceptació més o menys implícita dels discursos de  la ultradreta.