PLA ESTRATÈGIC

El pla estratègic és un document que explica el que i com, pretenem aconseguir durant els propers anys. En l'elaboració d'aquest document hi participan la junta directiva de l'associació, l'equip directiu i els coordinadors dels programes. Posteriorment es comparteix amb els professionals i socis, per fer d'aquest document, l'eix vertebredor de les accions de l'associació durant els pròxims anys.

Podeu consultar  el Pla Estratègic del GREC 2022 2025 pitjant aquí .

PLA D'IGUALTAT

El principi d'igualtat de tracte entre dones i homes suposa l'absència de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i,especialment, les derivades de la maternitat, l'assumpció d'obligacions familiars, l'orientació sexual i l'estat civil. Per garantir aquest principi d'igualtat, tenim un pla d'Igualtat amb les següents característiques:

  • Es preventiu, per evitar qualsevol possibilitat de discriminació futura per motiu de sexe.
  • Està desenvolupat pel conjunt de la plantilla, no adreçat exclusivament a les dones.
  • Té coherència interna, és dinàmic i obert als canvis en funció de les necessitats que vagin sorgint.
  • Parteix d'un compromís de l'entitat que garanteix els recursos humans i materials necessaris per a la seva implantació i seguiment.

El podeu consultar el pla pitjant aqui .

 

 PLA DE VOLUNTARIAT

Pel fet de ser una associació, el GREC està obert a la participació de totes les persones interessades a fer-ho. Aquesta participació es pot fer com a voluntari.

Una persona voluntària és la que, sensibilitzada per la situació d’altres persones, de forma altruista i solidaria, decideix per elecció pròpia participar, amb altres, a diferents projectes dins d’una organització, dedicant part del seu temps en benefici d’una acció emmarcada dins d’un projecte concret.

Per donar sentit i emmarcar l'acció dels voluntaris és necessari tenir un pla. El Pla de Voluntariat del GREC defineix alló que entenem per voluntari, el procés d'incorporació, el desenvolupament de la tasca, el reconeixement i la desvinculació.

Podeu consultar el Pla de Voluntariat aquí