Educadors de Carrer

Educadors de carrer

No sempre resulta senzill realitzar una detecció primerenca de les situacions de dificultat i conflicte social que afecten a infants i joves, la qual cosa fa que, en ocasions, acabem intervenint massa tard i amb caràcter d’urgència. La intervenció preventiva des de l’atenció primària possibilita que no es generin determinats conflictes o, al manco, que no s’agreugin.

Als municipis i barriades trobam infants i joves que han iniciat processos d’exclusió social, és a dir, que es troben fora dels circuits normalitzats que els ofereix el seu entorn com pot ser l’escola, l’ institut, entitats de lleure, recursos esportius… Aquesta població requereix d’una atenció socioeducativa que, a través de figures professionals,  ajudin als menors i joves a  retornar als circuits de socialització normalitzats.

Continuar llegint

Llar

La llar funcional és un centre residencial amb contracte amb l'IMAS que acull menors de 13 a 17 anys amb expedient obert al Servei de Protecció del Menor.

En aquest centre es desenvolupa una tasca educativa fonamentada en l'atenció personalitzada dels joves que necessiten aquest recurs. Es fa un procés d'acompanyament en aquests difícils anys de les vides dels menors en què se'ls orienta cap a un retorn familiar en els casos en què sigui adient o cap a una vida independent quan no hi ha referents familiars o aquests són negatius per al menor.

Continuar llegint

Emancipació

Partint de l’experiència de la implantació del programa «Un pont per a la teva vida adulta» (des de juliol de 1998) i de la gestió de la llar funcional per a joves de 14 a 18 anys, es constata que, una vegada acabat el recurs institucional, els joves que han estat protegits pel Servei de Menors residint en un centre es veuen abocats a la vida adulta sense que hagin assolit un procés de transició adequat.

En haver complit 18 anys, s’interromp de cop el procés educatiu que s’ha fet a les diferents institucions, i que se centrava, fonamentalment, en el fet que assolissin una maduresa personal que els permetés una inserció social normalitzada.

Continuar llegint

Educadors Familiars

Amb el programa d’Educadors Familiars  es treballa en el sí de les famílies que necessiten millorar les seves habilitats parentals mitjançant la introducció d’un Educador Familiar (EF) dins del domicili , des d’on duu  a terme la seva  tasca socioeducativa . És dirigeix a famílies amb menors, tant en risc de desemparament  com en situació de dificultat o risc social.
El programa  se va iniciar al GREC a finals de l’any 1999, amb una petita experiència que abastava a 5 famílies. De llavors ençà, el programa s’ha anat ampliant de manera progressiva donada la demanda existent, així com  l’implantació i el reconeixement  de la figura de l’Educador Familiar tant dins del sistema de protecció de menors com dins el d’atenció primària.

Continuar llegint

Servei d'acompanyament per col·lectius vulnerables

Aquest programa dóna resposta a la necessitat de suport que tenen les persones que estan o han estat al Centre Penitenciari (o han complit algun tipus de mesura alternativa) per inserir-se social i laboralment, necessitat constatada a partir de la experiència de la feina del GREC en presó des de l'any 1996.

Actualment, aquest programa (mantingut de manera ininterrompuda des de finals de 1998) és un itinerari d'acompanyament integral cap a l'ocupació de la població penitenciària inclòs dins de la Xarxa d'Orientació del SOIB.

La finalitat d'aquest programa és atendre íntegrament als nostres usuaris per a que puguin superar els entrebancs que dificulten la seva integració familiar, social i laboral, partint de l'anàlisi dels factors que dificulten aquesta integració i promovent la seva inserció laboral.

Continuar llegint

Salut mental

En la població reclusa del Centre Penitenciari hi ha un grup de persones amb problemàtica greu de salut mental, encara que no sempre estigui diagnosticat. A aquesta situació de malaltia mental, s’hi afegeixen unes necessitats específiques pròpies de la població reclusa que dificulten encara més l’estada a la presó, i sobretot el seu procés inserció social, laboral i familiar.

Aquest projecte pretén atendre aquestes necessitats, millorar la qualitat de vida d’aquestes persones mentre estan al centre penitenciari i facilitar-ne el procés d’inserció.

Continuar llegint

Ciberaules

El projecte Ciberaula "Quedem després de classe" és un recurs innovador, lúdic i educatiu amb la finalitat d'oferir suport social a les famílies que per diverses circumstàncies personals, laborals, econòmiques i/o socials no disposen de recursos suficients per fer-se càrrec dels infants que estan al seu càrrec, fora de l'horari escolar.

Per tant aquest programa compleix la finalitat de facilitar un recurs fora de l'horari escolar, especialment dissenyat per a que infants de 3 a 12 anys puguin compartir interessos, jocs, motivacions i desitjos a un entorn educatiu no formal.

Aquest projecte es dur a terme a tres barris de la ciutat de Palma: Son Gotleu, Verge de Lluc i Polígon de Llevant. El Grec gestiona aquest darrer, en coordinació amb el Centre Municipal de Serveis Socials de la zona.

Continuar llegint

Incorpora

Incorpora de "la Caixa" és un programa d'intermediació laboral que porta en marxa des del 2006. El seu objectiu principal és fomentar la integració de persones amb dificultats per accedir al món laboral. Les seves activitats abasten tot el territori nacional i Marroc.

Incorpora representa un concepte innovador, en unir les necessitats del teixit social i empresarial per assegurar l'èxit de la integració laboral. Per això s'ha desenvolupat un model de treball en xarxa d'entitats socials i una xarxa solidària d'empreses en el marc de la responsabilitat social empresarial.

Continuar llegint

Reincorpora

Què fem.

El programa té com a objectiu la realització d'itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral, a partir d'un pla individual prèviament pactat, que contribueixen a la millora de les competències professionals, faciliten el desenvolupament de valors i aplanen el camí cap a la integració laboral a l'empresa.

Continuar llegint

Intervenció Comunitària Intercultural

La finalitat del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural de L’Obra Social de LA CAIXA és el foment de la Convivència Ciutadana Intercultural i la transformació social de les comunitats locals, mitjançant una intervenció preventiva que afavoreixi la cohesió i el protagonisme dels diferents actors socials, millorant la seva capacitat per afrontar els reptes, les oportunitats i dificultats de la realitat social.

Continuar llegint