Educadors de carrer

No sempre resulta senzill realitzar una detecció primerenca de les situacions de dificultat i conflicte social que afecten a infants i joves, la qual cosa fa que, en ocasions, acabem intervenint massa tard i amb caràcter d’urgència. La intervenció preventiva des de l’atenció primària possibilita que no es generin determinats conflictes o, al manco, que no s’agreugin.

Als municipis i barriades trobam infants i joves que han iniciat processos d’exclusió social, és a dir, que es troben fora dels circuits normalitzats que els ofereix el seu entorn com pot ser l’escola, l’ institut, entitats de lleure, recursos esportius… Aquesta població requereix d’una atenció socioeducativa que, a través de figures professionals,  ajudin als menors i joves a  retornar als circuits de socialització normalitzats.

El programa d’intervenció en medi obert proposa atendre les necessitats dels menors i joves directament en el lloc on es troben, i empra, com a eina principal per possibilitar els processos de canvi, la relació individual i l’acció grupal i comunitària.

OBJECTIUS

-           Analitzar i detectar les necessitats d’atenció a la infància i joventut  en el propi medi.

-          Intervenir socioeducativament en la comunitat amb la finalitat de reduir els factors de risc d’exclusió dels infants, adolescents i joves, tot potenciant la seva autonomia personal i afavorint la integració activa i positiva en el seu entorn natural:

  • Desenvolupar activitats d’habilitats i competències prosocials que facilitin processos de maduració personal i de responsabilitat social.
  • Assolir una bona integració dels infants i joves als centres educatius-
  • Promoure activitats i serveis de temps lliure en el barri per tal que els adolescents i joves puguin tenir experiències positives de lleure.
  • Crear espais que possibilitin hàbits saludables; promocionar l’esport entre el jovent; promoure unes relacions sexuals no sexistes; prevenir consum de substàncies tòxiques; etc.
  • Afavorir la formació ocupacional i inserció laboral del jovent

-          Millorar la comunicació entre pares/mares i fills. Afavorir que els pares millorin les seves competències parentals.

-          Detectar i acompanyar líders que puguin treballar de forma permanent amb els infants i joves de la comunitat. Crear espais de participació jove en la comunitat: espais de diàleg, anàlisi, etc.

-          Garantir l’atenció social de les persones joves immigrades, afavorint iniciatives de convivència ciutadana. Ampliar els espais de trobada i convivència entre les participants de diferents cultures.

-          Treballar conjuntament amb els serveis i institucions del barri/comunitat per tal de facilitar la inserció del jovent en la comunitat. Coordinar-se específicament amb tots els serveis d’atenció a la infància, adolescents i joves per donar resposta de manera conjunta a les necessitats d’aquests col·lectius.

-          Sensibilitzar al conjunt de la comunitat per tal que visualitzi la situació de risc social dels seus infants, adolescents i joves.

 

DESTINATARIS

El programa d’educadors de carrer treballa amb infants, adolescents i joves que es troben en situació de risc social i amb les seves famílies.

METODOLOGIA

La principal eina que utilitza un educador de carrer per realitzar una tasca socioeducativa és el vincle afectiu i la relació educativa construïda a partir de la presència continuada al territori i de la proximitat cap als menors i joves.

A partir del que anomenam procés de prospecció, l’educador entra en contacte amb la població infanto-juvenil i amb els recursos i entitats del territori que els atenen per tal d’anar aprofundint en el coneixement de les necessitats que els afecten. Fruit d’aquest anàlisi l’educador planteja projectes socioeducatius de caire individual, grupal o comunitari que intenten pal·liar les situacions detectades tant en els infants i joves, com al propi context on viuen.

ALGUNES DE LES ACCIONS DESENVOLUPADES

Actualment, trobem certa varietat pel que fa als projectes que duen a terme els educadors als diferents barris. Per una banda, s'estan desenvolupant projectes socioeducatius on el centre d'interès és la cuina, el ball, el suport escolar, el futbol... on l'educador aconsegueix fidelitzar l'assistència dels menors oferint-los activitats que desperten el seu interès i així poder incidir en problemàtiques com el consum de substàncies, l'absentisme escolar, les conductes disruptives o predelictives, hàbits alimentaris o d'higiene, etc. Aquests tipus de projectes pretenen dotar al barri d'espais d'oci estructurat on els menors amb menys supervisió i suport obtinguin l'atenció de referents adults positius.

També es dóna una tipologia de projectes que van dirigits a dinamitzar la comunitat treballant amb les entitats dels barris per tal de posar-les en contacte, detectar necessitats conjuntes i proposar estratègies per tal de solventar-les.

D'altres projectes, com el treball per a la capacitació parental de les famílies, la preparació dels joves per accedir al mercat laboral o l'acompanyament dels alumnes en el seu pas de primària a l'ESO,  són usuals i els educadors els desenvolupen de forma satisfactòria.

Actualment estam impliementant el Servei d'Intervenció Comunitària a Palma. Pots trobar més informació sobre el projecte a la següent secció de la nostra web: sic.grecmallorca.org

FONTS DE FINANÇAMENT

Concert amb l'Ajuntament de Palma, Contracte de serveis amb l'Ajuntament de Sóller, Contracte de serveis amb l'Ajuntament de Campos, Contracte de serveis amb l'Ajuntament de Llucmajor.

 

 

 

Ajuntament de Llucmajor