Amb el programa d’Educadors Familiars  es treballa en el sí de les famílies que necessiten millorar les seves habilitats parentals mitjançant la introducció d’un Educador Familiar (EF) dins del domicili , des d’on duu  a terme la seva  tasca socioeducativa . És dirigeix a famílies amb menors, tant en risc de desemparament  com en situació de dificultat o risc social.
El programa  se va iniciar al GREC a finals de l’any 1999, amb una petita experiència que abastava a 5 famílies. De llavors ençà, el programa s’ha anat ampliant de manera progressiva donada la demanda existent, així com  l’implantació i el reconeixement  de la figura de l’Educador Familiar tant dins del sistema de protecció de menors com dins el d’atenció primària.


OBJECTIUS

El que es pretén és reduir els factors de risc o vulnerabilitat que impedeixen o poden impedir el normal desenvolupament psicosocial  dels menors, habilitant  a la família  com a l’àmbit mes adequat per a la seva criança .

DESTINATARIS

El programa està adreçat  a famílies que necessiten reforçar les seves habilitats parentals, per tal de que els nins i joves del nucli familiar puguin desenvolupar-se de forma adient. L'edat dels menors atesos pot estar compresa entre els 0 i els 17 anys.

Actualment, aquest programa està contractat amb una única administració,  el Consell Insular de Mallorca, atenent-se a aquelles famílies  derivades des del Servei de Menors i Família  , amb menors que participen d’un programa de preservació o de reunificació familiar . El seu abast territorial  és el de l'Illa de Mallorca.

 A més dels propis menors, les persones objecte d’atenció seran tots  els membres del sistema familiar -sempre que hi hagi en el domicili un menor en situació de dificultat o risc psicosocial- que influeixin o tinguin responsabilitat, d’una o altre manera, en el desenvolupament i benestar del menor.

 METODOLOGIA

Cada EF atén a les famílies que específicament se li assignen, oferint una intervenció intensiva, flexible i adaptada a les seves possibilitats i necessitats.

La intervenció de l’EF parteix d’una acurada observació de cada família, dissenyant posteriorment un pla d’intervenció familiar (PIF) individualitzat per a cada una d’elles.
La metodologia que es planteja pretén en tot moment la implicació de la família en el procés d’intervenció, essent aquesta, juntament amb l’educador/a familiar, la qui anirà modulant el què es fa i en quin moment es fa.

Els eixos de la intervenció son el menor, la seva família (d’origen, extensa o substituta) i la comunitat. L’abordatge és individual i de petit grup, amb una orientació cap a la reparació, a l’efectiva responsabilització i a l’enfortiment de la família, de tal manera que l’infant o el jove, en el menor temps possible, pugui estar en una situació afavoridora del seu correcte desenvolupament biopsicosocial.

Així, la tasca que es du a terme lliga el treball individualitzat, dirigit a assolir objectius amb el menor o amb algun membre del nucli familiar, i la intervenció a desenvolupar amb el conjunt de la família, amb la finalitat de promoure canvis substancials que permetin, un cop assolits aquests, un allunyament gradual del professional que hagi intervingut en el domicili

FONTS DE FINANÇAMENT

Concertat amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials