Emancipació


Continuant amb la tasca iniciada l'estiu de 1998 amb els joves que sortien del sistema de protecció de menors, donant suport al procés de transició a la vida adulta, el GREC té concertat amb la Direcció General de Menors i Família del Govern de les Illes Balears el servei d'acompanyament per a joves que han estat subjectes a mesures administratives i/o judicials.

OBJECTIUS

Acompanyar en el procés d'autonomia personal per facilitar la seva integració social normalitzada.

DESTINATARIS

Joves d'entre 18 i 25 anys d'ambdós sexes que han passat pel sistema de protecció de menors o reforma.

METODOLOGIA

Els professionals que treballen en el programa duen a terme una intervenció personalitzada que es fonamenta en el vincle establert des d'una relació educativa que permet als joves, per una banda, expressar les seves inquietuds, iniciatives, i per altra, exercitar la seva capacitat de decisió.
Un cop detectades i analitzades les necessitats dels joves, els professionals del programa inicien accions educatives encaminades a la gestió autònoma de la quotidianitat i del seu futur, tot plegat es recull en un pla de treball consensuat amb el jove (PEI). També informen als usuaris dels recursos especialitzats, amb els quals s'activa un procés que pot ser de col·laboració, coordinació i/o participació directa o indirecte, amb la finalitat que aquest treball en xarxa reforci el procés d'autonomia i emancipació dels joves.

ACCIONS DESENVOLUPADES

Seguiment individual
Aquest permet activar tot el procés d'emancipació dels usuaris i planifica, dissenya i realitza cada PEI.

Activitats grupals
L'Espai Obert, és un espai ofert setmanalment des del qual els joves participen en activitats en les que col·laboren en la seva elecció, l'organització i realització: taller de cuina; espais d'ajuda mútua; activitats esportives i d'oci saludable; col·laboracions amb altres serveis i entitats i, accions adreçades a la comunitat.

HABITATGE

Per tal de facilitar a aquests joves la transició esmentada més amunt el GREC disposa de 15 places d'habitatge que estan distribuïdes en 3 pisos de la localitat de Palma. L'estada en un d'aquests pisos permet un seguiment més acurat a les seves necessitats i processos en els casos que es necessita. L'estada als pisos es pacta mitjançant un contracte relacionat amb el PEI el qual inclou una sèrie d'acords d'obligatori compliment per part de l'usuari.

Sol·licituds
Per fer la sol·licitud d'aquests serveis o de la Renda per a Extutelats heu d'adreçar-vos a la Direcció General de Menors i Família del Govern de les Illes Balears C/ de Sant Joan de la Salle, 4 b. Tel.: 971177155 - Fax: 971176384

  

FONTS DE FINANÇAMENT

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Govern Balear.