Per tal de facilitar als joves que surten dels serveis de protecció o justícia juvenil la transició cap a un vida adulta es crean aquests recursos residencial amb presència educativa. L'estada en d'aquests pisos permet un seguiment més acurat de les seves necessitats i processos en els casos que es necessita. L'estada als pisos es pacta mitjançant un contracte relacionat amb el PEI, el qual inclou una sèrie d'acords d'obligatori compliment per part de l'usuari.

 

OBJECTIUS

Acompanyar des d'un recurs residencial, el procés d'autonomia personal per facilitar la seva integració social normalitzada.

DESTINATARIS

Joves d'entre 18 i 25 anys d'ambdós sexes que han passat pel sistema de protecció de menors o reforma.

METODOLOGIA

Els professionals que treballen en el programa duen a terme una intervenció personalitzada que es fonamenta en el vincle establert des d'una relació educativa que permet als joves, per una banda, expressar les seves inquietuds, iniciatives, i per altra, exercitar la seva capacitat de decisió.
Un cop detectades i analitzades les necessitats dels joves, els professionals del programa inicien accions educatives encaminades a la gestió autònoma de la quotidianitat i del seu futur, tot plegat es recull en un pla de treball consensuat amb el jove (PEI). També informen als usuaris dels recursos especialitzats, amb els quals s'activa un procés que pot ser de col·laboració, coordinació i/o participació directa o indirecte, amb la finalitat que aquest treball en xarxa reforci el procés d'autonomia i emancipació dels joves.

ACCIONS DESENVOLUPADES

El GREC disposa de 18 places d'habitatge  concertades que estan distribuïdes en 3 pisos de la localitat de Palma. A més té una contrata de seguiment socioeducatiu 8 places a 2 pisos situats a Palma i Sa Pobla. 

Les accions que es desenvolupen es poden dividir en tres àrees:

- Accions de la vida quotidiana.

Són totes les accions relacionades amb el manteniment de rutines de la vida quotidiana. Són totes aquelles relacionades amb l’ordre, neteja, relació amb els companys i horaris. Són una part important de la tasca educativa que es realitza des dels habitatges d’emancipació.

- Tutories individuals.

Són espais socioeducatius a on es revisa el PEI i a on estableixen les pròximes fites d’aquest.

- Accions grupals.

Els projectes grupals s'adapten a les necessitats del conjunt dels joves que s’atén en cada moment. Alguns dels projectes més habituals són els de foment d’oci saludable, formació prelaboral, recerca de feina o de treball d’aspectes personals més específics.

Sol·licituds
Per fer la sol·licitud d'aquests serveis o de la Renda per a Extutelats heu d'adreçar-vos a la Direcció General de Menors i Família del Govern de les Illes Balears C/ de Sant Joan de la Salle, 4 b. Tel.: 971177155 - Fax: 971176384

FONTS DE FINANÇAMENT