Intervenció Comunitària Intercultural

La finalitat del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural de L’Obra Social de LA CAIXA és el foment de la Convivència Ciutadana Intercultural i la transformació social de les comunitats locals, mitjançant una intervenció preventiva que afavoreixi la cohesió i el protagonisme dels diferents actors socials, millorant la seva capacitat per afrontar els reptes, les oportunitats i dificultats de la realitat social.


OBJECTIUS:
1. - Generar processos i accions per a la promoció de la Convivència Ciutadana i Intercultural, afavorint la integració de totes les persones, contribuint així a la promoció de la cohesió social i la capacitació de la pròpia comunitat per afrontar les seves problemàtiques des de les potencialitats i capacitat de tots els actors locals-.
2. - Aplicar un model compartit d'intervenció comunitària intercultural que propiciï la generació d'una pràctica social innovadora que generi un patrimoni d’accions socials que sigui exportable a altres indrets i que posin l’èmfasi en la gestió de la diversitat i el desenvolupament local.

DESTINATARIS:
No parlam tant de destinataris, sinó de protagonistes:

  • Els ciutadans, els veïns de les barriades on actuarem. 
  • Els tècnics, els professionals i els recursos tècnics.
  • L’administració local, en el nostre cas l’Ajuntament de Palma i altres administracions.

METODOLOGIA:

Desenvolupant, en col•laboració amb administracions, especialment la local, i entitats socials, una mateixa pràctica d'intervenció comunitària intercultural, basada en la participació, amb una estratègia i metodologia comuns. Atès que l’ICI es desplega a 40 territoris de l’estat espanyol, tot plegat permet un enriquiment del conjunt amb la diversitat de situacions, realitats i experiències que aporten els territoris i les entitats, i l'acció conjunta entre equips interdisciplinaris, així com aplicar i ajustar la proposta de partida.

ACCIONS:

Atès que la nostra acció se desenvoluparà en el Districte Ponent de Palma, concretament en els barris de Son Roca, Santa Catalina, Es Jonquet i el Terreno, després d’una acurada aproximació a la realitat es determinaran les accions a realitzar. Si bé, de forma general, aquesta iniciativa preveu una sèrie d’accions comunes:

  • Estudi de caracterització del territori.
  • Realització o actualització de la Guia de Recursos comunitaris.
  • Estratègies de comunicació amb la comunitat: fulls informatius, etc.
  • Encontres Comunitaris Interculturals.
  • Accions específiques entorn a les qüestions de salut, educació comunitària i intercultural.
  • Etc.

Blog amb més informació sobre el projecte.

Fons documental