Aquest projecte pretén atendre joves que estan complint condemna al centre penitenciari o en la fase de reinserció oferint acompanyament i suport en les dificultats específiques provocades per la seva situació de reclusió, així com pel fet de ser jove, oferint una activitat educativa intensa tant durant la seva estada a la presó, com en el seu posterior procés d'inserció social. Aquest programa intervé al Centre Penitenciari de Palma i al CIS de Palma, seguint la seva intervenció un cop en llibertat.

Formaria part, i està complementat per un projecte més gran que duem a terme des de l'any 1998 que és el SERVEI D'ACOMPANYAMENT CAP A L'OCUPACIÓ, que atén les persones recluses en fases pròximes a la sortida, amb l'objectiu de preparar-se i realitzar una inserció laboral (formació, preparació per a l'ocupació, capacitació laboral, mediació amb empreses).

Objectius:

1. Facilitar un procés educatiu individualitzat.

 2. Afavorir i fomentar la reinserció social

 

Destinataris:

El present projecte va dirigit  als joves del mòdul de Joves del Centre Penitenciari de Mallorca. En aquest mòdul hi ha un nombre variable de joves, amb edats compreses entre els 18 i 25 anys. 

 

Metodologia:

Aquest programa pretén atendre les persones joves que es troben al centre penitenciari, oferint-los un acompanyament i seguiment socioeducatiu intensiu amb l'objectiu d'atendre integralment al jove per millorar els coneixements, capacitats i actituds dels participants per incrementar les seves possibilitats d'inserció social i laboral en el moment de la seva reincorporació a la societat.

Primer durant la seva estada a la presó i posteriorment en el seu procés d'inserció social i laboral, aquest programa preveu un acompanyament i seguiment a nivell individual durant tot el procés de la persona, i diferents tallers específics a nivell grupal. Així com un treball a nivell familiar i un treball de mediació, d'acompanyament als recursos i activitats comunes del centre penitenciari i als recursos comunitaris. Es tracta d'un projecte complementari i específic dins d'un projecte més gran que és el servei d'acompanyament cap a l'ocupació que porta realitzant el GREC des de l'any 1998.

La intervenció inclou diferents fases d'actuació. S'inicia sempre en el moment en què l'intern està en règim ordinari penitenciari, continuant en el context de la llibertat total de la persona. Atès que un dels objectius del programa és la inserció social, es fa necessària la intervenció no només durant l'estada de la persona al centre penitenciari, sinó també quan es trobi llibertat i durant el temps que es consideri necessari per assolir i consolidar els objectius prefixats per a cada cas en concret.