La llar funcional és un centre residencial amb contracte amb l'IMAS que acull menors de 13 a 17 anys amb expedient obert al Servei de Protecció del Menor.

En aquest centre es desenvolupa una tasca educativa fonamentada en l'atenció personalitzada dels joves que necessiten aquest recurs. Es fa un procés d'acompanyament en aquests difícils anys de les vides dels menors en què se'ls orienta cap a un retorn familiar en els casos en què sigui adient o cap a una vida independent quan no hi ha referents familiars o aquests són negatius per al menor.

 

 OBJECTIUS

Els objectius generals com a centre són:

  • Oferir als menors protecció, educació, seguretat, manutenció, estima i suport segons el seu desenvolupament evolutiu.
  • Atendre els menors en règim residencial com a entitat col·laboradora del Consell Insular de Mallorca.
  • Potenciar el desenvolupament integral dels menors mitjançant l'elaboració, l'actualització i la revisió periòdica del PEI (projecte educatiu individual), tenint sempre present que l'objectiu principal és que assoleixin autonomia personal.
  • Procurar tots els recursos necessaris —humans, materials, d'infraestructura, metodològics— que permetin l'atenció educativa de la vida quotidiana dels menors a temps complet i de forma ininterrompuda durant tot l'any.
  • Fomentar la inclusió i la participació progressiva dels residents en els àmbits en què es desenvolupen les capacitats socialitzadores de cada individu: família, escola, feina, lleure, etc.

DESTINATARIS

Menors de 13 a 17 anys en situació de guarda o tutela pel Servei de Protecció de Menors de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

ACCIONS

Les accions que es desenvolupen s'agrupen en diferents àrees:

Desenvolupament personal

Salut i higiene

Laboral i prelaboral

Escolar

Familiar

Oci i lleure

FONTS DE FINANÇAMENT

Concert amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i subvenció del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.