El Programa d'Atenció Socioeducativa per Menors de 14 anys Infractors (PAMI) neix de la necessitat d'oferir una resposta socioeducativa als i les menors que han comès un delicte o falta recollida en el Codi Penal. Degut a que són menors de 14 anys, no se’ls pot exigir responsabilitat penal i queden exclosos/es del sistema de justícia penal juvenil.

En aquests casos, la Fiscalia de Menors notifica els fets a l'entitat competent en matèria de protecció de menors a fi de que aquesta valori la situació del/la menor i promogui les mesures de protecció adients a les circumstàncies.

 Aquest programa parteix de la voluntat i de la responsabilitat de d'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) com a entitat competent en matèria de protecció de menors a l'illa de Mallorca, l'àmbit territorial que engloba aquest projecte.

Així, la finalitat del programa és articular accions socioeducatives que permetin generar al/la i des del/de la menor una reparació efectiva i una presa de consciència respecte al fet infractor, així com de les conseqüències d’aquest, incloent en aquestes accions al/la menor, a la víctima i al seu entorn. Treballant des d’aquesta perspectiva podrem abordar la problemàtica d’una forma més integral, aportant un marc resolutiu que doni resposta a la inimputabilitat davant les infraccions comeses. A més, amb les accions que es proposen, s’ofereix al/la menor infractor/a ser protagonista i part activa del seu propi procés de reparació/conciliació, estimulant alhora el desenvolupament d’habilitats sociocognitives.

 

 OBJECTIUS

Els objectius del programa són:

  • Possibilitar la reconciliació dels i de les  menors amb les víctimes o perjudicats.
  • Possibilitar la reparació per part dels i les menors del dany causat.
  • Sensibilitzar  als i les menors en quan a les conseqüències i riscos de mantenir conductes  irresponsables,  prevenint la reincidència. 
  • Donar suport i orientar  als adults de referència per a millorar les capacitats parentals i la supervisió dels i de les menors al seu  càrrec.

 

ACCIONS

Són dues les accions educatives que es contemplen per treballar directament amb els i les menors: la conciliació i la reparació.

  • La conciliació es centra en reconstruir el conflicte a partir del reconeixement del dany i la petició de disculpes per part del o la menor infractor.  
  • La reparació es defineix com el compromís per part del o la menor infractor a realitzar determinades accions com ara la compensació simbòlica del dany causat. Cal ressaltar que, la reparació pot ser directa, quan les accions es realitzen en benefici del perjudicat, o bé indirecta quan siguin en benefici de la comunitat o mitjançant la participació en accions educatives específiques, com els tallers  educatius que s’ofereixen des del programa. 
  • A més, es realitzen altres accions complementàries en funció de les necessitats detectades en cada cas: orientació familiar, derivació a altres recursos i tallers per a pares i mares.

 

FONTS DE FINANÇAMENT

Concert amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS)