En la població reclusa del Centre Penitenciari hi ha un grup de persones amb problemàtica greu de salut mental, encara que no sempre estigui diagnosticat. A aquesta situació de malaltia mental, s’hi afegeixen unes necessitats específiques pròpies de la població reclusa que dificulten encara més l’estada a la presó, i sobretot el seu procés inserció social, laboral i familiar.

Aquest projecte pretén atendre aquestes necessitats, millorar la qualitat de vida d’aquestes persones mentre estan al centre penitenciari i facilitar-ne el procés d’inserció.

OBJECTIUS

L'objectiu general del programa és que les persones ateses millorin la seva qualitat de vida i afrontin en les millors condicions possibles el seu procés  de sortida del centre penitenciari i de reinserció a la comunitat.

Els objectius específics són:

 • Facilitar un procés individualitzat de rehabilitació psicosocial.
 • Afavorir la reinserció social, integració i manteniment a la comunitat
 • Observar i valorar l’existència d’un trastorn mental greu (dintre del CP) les carències i potencialitats de cada una de les àrees vitals de la persona i realitzar un projecte educatiu individualitzat.
 • Donar suport en les diferents àrees vitals de la persona(salut, social,jurídica, personal, vivenda, formació,etc)tant dintre com fora del centre penitenciari.
 • Fomentar i donar suport als usuaris  per a que realitzin les activitats de la vida quotidiana (higiene, activitats  del centre, presa de medicació, visites al  psiquiatra, alimentació,etc)
 • Realitzar les activitats grupals necessàries per a  la rehabilitació psicosocial (psi coeducació, habilitats socials, activitats de vida diària, temps lliure,esport)
 • Donar suport en el diferents àrees vitals de la persona durant el procés de sortida de presó i una vegada en llibertat
 • Incorporar a la persona a la xarxa pública de recursos; de salut mental, comunitaris, i la xarxa d’Inserció Social de Mallorca.

 

DESTINATARIS

Aquest servei està dirigit a homes i dones que compleixen condemna o han complert condemna al Centre Penitenciari de Mallorca i que pateixen una malaltia mental  (amb un deteriorament d'un mínim de tres àrees vitals), amb independència que existeixi un diagnòstic psiquiàtric previ i  en situació d’exclusió social. 

METODOLOGIA

Degut a les característiques pròpies d’aquest grup concret i les seves dificultats es proposa un servei de rehabilitació integral i acompanyament en tot el itinerari d’inserció de l'individu fins a la seva tota autonomia. És flexible i obert i treballa tant de forma individual com grupal i pretén adaptar-se a les necessitats i interessos del grup generant dinàmiques de participació activa i responsable.

Com a Projecte integrador cerca la implicació, la col·laboració i coordinació amb tots els serveis i recursos que directa i indirectament estan relacionats amb els objectius del projecte.

La importància del treball comunitari és una altra de les característiques. La reinserció en la comunitat només serà possible si duem a terme un treball de sensibilització social que permeti treure els obstacles que s'interposen al suport social imprescindible per a la reinserció.

Considerem com a principals estratègies metodològiques:

 • La personalització del procés.
 • La  implicació de la comunitat.
 • La concepció integral de la persona.
 • La utilització de les pròpies aptituds de la persona com  a eina imprescindible per a la rehabilitació psicosocial.
 • La importància dels processos per a la consecució del objectius de cada persona, i de l'avaluació constant per a reajustar aquestes fites a les característiques de cada moment.
 • El vincle educatiu entre el educador i l'usuari, amb uns rols ben definits i amb una base d'humanitat, respecte, coherència.
 • L'acompanyament: d'una manera presencial i continua i com recolzament.
 • El treball grupal com a intervenció complementària a la individual.
 • L'enfocament interdisciplinari i coordinacions amb la implicació de tots els agents socialsLa continuïtat de la intervenció fora de CP.
 • La Participació del usuaris en els seus processos d'una forma activa i responsable.
 • La Implicació de la comunitat.

 

ALGUNES DE LES ACCIONS DESENVOLUPADES

 • Activitats grupals diàries de rehabilitació dintre del centre penitenciari realitzant  tallers de cuina, d'hort, d'estimulació cognitiva, d'esport,etc.
 • Activitats grupals socioeducatives un cop en llibertat per afavorir la reinserció: cuina, compra , economia, esport, sortides lúdiques, utilitzar recursos comunitaris (serveis socials, metge, poliesportiu, etc).
 • Suport i orientació jurídica /penitenciariaAcompanyaments i suport  individual a activitats de la vida diària tant dintre com fora del CP.
 • Tutories, acompanyament i suport a totes les àrees vitals (salut, formació, família,etc).
 • Suport en el domiciliOrientació i suport familiar.FONTS DE FINANÇAMENT

 Govern de les Illes Balears. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Fons Social Europeu