La situació de solitud no desitjada en persones majors és un fenomen que va en augment. L’envelliment és una etapa que comporta un procés de pèrdues socials, funcional i de salut. Aquests factors, i uns altres com la transformació socioeconòmica i cultural, els nous models familiars i l’increment de la longevitat, fan que cada vegada hi hagi més persones majors en situació de solitud no desitjada i/o aïllament social.

La persona major que perd la seva activitat i es troba aïllada socialment, acabarà per presentar, en la majoria dels casos, un deteriorament funcional i físic que es manifestarà en última instància en un deteriorament cognitiu i de la salut en general.

L’1 de desembre de 2017 s’engega el programa Sempre Acompanyats, que té com a objectiu detectar i prevenir les situacions de solitud no desitjada i l’aïllament social de les persones majors. Es tracta d’un model d’intervenció centrat en la persona, però des d’una perspectiva comunitària, per abordar la solitud de les persones majors des de la complementarietat, el treball en xarxa i l’aprofitament del conjunt de recursos que ofereix la comunitat.  Actualment s'intervé als  barris de Santa Catalina, Es Jonquet , El Terreno i Cala Major.

OBJECTIUS

Objectiu general:

  • Pal·liar les causes i conseqüències negatives que té la solitud no desitjada en les persones majors.

Objectius específics:

  • Informar i sensibilitzar la població general sobre el fenomen de la solitud no desitjada en les persones majors, conscienciant dels riscs que implica.
  • Crear i consolidar una estructura comunitària per generar la participació i implicació en l’abordatge de la solitud no desitjada i l’aïllament social.
  • Detectar situacions de solitud no desitjada en les persones majors dins de la comunitat.
  • Intervenir i cercar respostes en el territori per pal·liar la situació de solitud no desitjada en les persones majors.

DESTINATARIS

Persones majors amb possible situació de solitud no desitjada i/o aïllament social.

METODOLOGIA

Intervenció individual des d’un model comunitari que es fonamenta en la intervenció participativa, integral i transversal, utilitzant els recursos i serveis existents dins de la comunitat.

Es treballa amb la participació activa de les entitats, serveis i  persones del barri, que col·laboren i participen en la sensibilització i difusió del programa, en la detecció i derivació de persones majors en situació de soledat i aportant opcions, alternatives i oportunitats per donar respostes a aquestes situacions.

El treball individual es fa des del coneixement i la relació amb la persona gran, de manera que es puguin detectar les seves demandes i necessitats, per així fer conjuntament un pla de feina que pugui millorar la seva qualitat de vida: visites i vinculació amb un voluntari, incorporació en les activitats del barri, participació en les activitats pròpies del programa, activar recursos que depenen l’administració (teleassistència, SAD...), seguiments telefònics, etc. El seguiment del casos es fa a la Taula d’Acollida, on participen, a part de l’equip de Sempre Acompanyats, tècnics de Serveis Socials, de l’IMAS i de Salut.

FINANÇAMENT

El Programa Sempre Acompanyats està finançat i impulsat  per L’Obra Social la Caixa, gestionat pel GREC i amb conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palma i l’IMAS.