Aquest programa dóna resposta a la necessitat de suport que tenen les persones que estan o han estat al Centre Penitenciari (o han complit algun tipus de mesura alternativa) per inserir-se social i laboralment, necessitat constatada a partir de la experiència de la feina del GREC en presó des de l'any 1996.

Actualment, aquest programa (mantingut de forma ininterrompuda des de finals de 1998) és un itinerari integral d'inserció del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), cofinançat pel Fons Social Europeu. Un servei d'acompanyament integral cap a l'ocupació de col·lectius vulnerables com és, en aquest cas, la població penitenciària.

La finalitat d'aquest programa és atendre íntegrament als nostres usuaris per a que puguin superar els entrebancs que dificulten la seva integració familiar, social i laboral, partint de l'anàlisi dels factors que dificulten aquesta integració i promovent la seva inserció laboral.

Aquest servei s'emmarca en les actuacions del programa operatiu FSE 2014-2020 de les Illes Balears.

Objectiu temàtic del PO: Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació

Prioritat del PO: Inclusió activa, amb vista a millorar la igualtat d'oportunitats, així com la participació activa i la millora de la possibilitat de trobar feina

Objectiu Específic del PO: Millorar la inserció laboral de persones en situació de risc d'exclusió social a través de la activació d'itineraris personalitzats d'inserció.

DESTINATARIS

Els destinataris del nostre programa són els reclusos/es, exreclusos/es i homes i dones amb mesures judicials alternatives residents a les illes que demanden ajuda per a la seva inserció sociolaboral i que presenten, entre d'altres, dificultats relacionades amb el seu pas per presó.

Més concretament:

 • Persones internes al centre penitenciari de Palma de Mallorca, classificats en segon grau penitenciari (règim ordinari) que tinguin proper el progrés a tercer grau o la llibertat.
 • Persones que estan en tercer grau de tractament penitenciari, en llibertat condicional o bé persones en llibertat total.
 • Persones amb mesures alternatives a la presó.

 

OBJECTIUS

 • Informar i orientar els beneficiaris en totes aquelles qüestions que els seran útils i necessàries en la seva inserció sociolaboral.
 • Possibilitar el plantejament i realització de processos formatius adients a les seves necessitats i potencialitats.
 • Dotar els usuaris dels instruments, coneixements i habilitats necessàries per accedir a un lloc de feina i mantenir-lo.
 • Elaborar i acompanyar un procés cap a l'autonomia.
 • Mantenir la motivació necessària perque superin els entrebancs que sorgeixin durant el procés d'inserció.
 • Augmentar la seva competència prosocial: habilitats socials, laborals y de comunicació.
 • Col·laborar en el coneixement i respecte dels drets i deures propis del procés penal
 • Millorar la conciencia i cura del seu estat de salut.
 • Orientar i acompanyar en la cobertura de les necessitats bàsiques.
 • Insertar als nostres usuaris dins la xarxa de recursos comunitaris fomentant un ús eficaç de tots aquells que es valorin com a necessaris i adients.
 • Facilitar i mediar per una relació funcional entre els equips de tractament del centre penitenciari , l'intern i els recursos externs.
 • Fomentar la presa de conciència de la importància d'un ús satisfactori del temps lliure i motivar-los per a que duguin a terme activitats gratificants.
 • Augmentar l'autoconeixement personal i relacional.
 • Promoure l'elaboració de les seves relacions familiars i una readaptació familiar funcional.
 • Sensibilitzar i conscienciar  a la societat respecte al col·lectiu de persones en  procés de inclusió.

 

METODOLOGIA

El programa es divideix en 2 sub-equips en funció del marc penitenciari d'intervenció :

1-     Intervenció en règim tancat (2º grau):

Preparació de la sortida

2-     Intervenció en règim obert i semiobert (3er grau, lliberats condicionals i totals):

Suport a la sortida, orientació i acompanyament cap a la seva inserció sociolaboral en el mercat de treball ordinari..

Treballem bàsicament a nivell individual, si bé ho complementem amb accions grupals concretes i oportunes tenint en compte el moment, les necessitats, l'efectivitat metodològica...

A partir de la voluntat d'una persona d'iniciar seguiment al nostre programa i la nostra valoració de l'adequació al servei, s'estableix un educador de referència i es comença un procés en espiral que contempla les següents fases:

 • Contacte i vinculació
 • Diagnòstic de necessitats i potencialitats
 • Disseny d'un projecte educatiu compartit amb la persona
 • Acompanyament i seguiment en l'execució del projecte educatiu
 • Revisió permanent i readaptació del projecte
 • Avaluació de resultats i metodologia

L'acompanyament i suport del professional de referència és el punt clau de la nostra metodologia , respectant sempre el ritme del procés de canvi de la persona i oferint una atenció:

 • Personalitzada: a partir de les seves característiques i demanda.
 • Integral: a totes les àrees de dificultat: familiar, sanitària, jurídica, laboral-formativa...
 • Coordinada: amb els diferents serveis implicats i recursos comunitaris adients.

 

ACCIONS

Pretenem que les nostres accions s'adaptin a les necessitats dels nostres usuaris i a la millora de la qualitat i efectivitat de la nostra intervenció.

 

EN REGIM OBERT/ SEMIOBERT

 • Informació i orientació en recursos i tràmits bàsics: acompanyant i aprenent la primera passa com és fer gestions bàsiques amb les administracions públiques.
 • Orientació i acompanyament a itineraris formatius: Coneixent la seva història formativa-laboral i les seves necessitats i potencialitats per motivar, informar i triar l'oferta formativa que més s'adapti a la seva realitat i perspectives. Fomentant la finalització de la formació amb una bona elecció prèvia i un seguiment i coordinació posterior.
 •  Recerca de feina individualitzada i manteniment: acompanyant-los durant tot el procés des de la definició del seu perfil, CV, ús dels recursos de recerca i valoració d'aspectes a millorar formatius-laborals, fins a l'afrontament de les dificultats que es presentin per al manteniment de l'activitat laboral.
 • Grup de recerca de feina: espai permanent de recerca. Amb un educador responsable s'actualitzen i revisen amb els usuaris les ofertes publicades a medis de premsa i internet.
 • Suport en el procés de readaptació a la  seva realitat familiar i relacional: assimilant la història personal/familiar, detectant i redefinint expectatives i pors, entenent la necessitat de posar límits, definint objectius i passes necessàries, establint relacions funcionals amb serveis implicats, etc.
 • Motivació i acompanyament a l'àmbit sanitari: Reconeixent la importància d'un seguiment metge i  assumint la responsabilitat sobre tractaments.  Motivant i orientant  cap al tractament d'adiccions.
 • Fomentant hàbits d'higiene i alimentació saludables.
 • Iniciar o continuar amb el treball personal mitjançant entrevistes individuals
 • Acompanyament i establiment de pautes de temps lliure saludables: Amb ells, partint dels seus interessos i del treball de consciència de necessitat, informant de les alternatives i cercant conjuntament les més viables, inclòs provant amb ells al principi algunes opcions per facilitar l'enganxo. També es desenvolupen activitats grupals de temps lliure.
 • Coordinació i mediació amb els professionals implicats a cada cas i de manera estable amb els equips tècnics del centre penitenciari. Destaquem la nostra tasca com a mediadors entre els recursos comunitaris i el propi centre penitenciari, facilitant una necessària i fluida coordinació i informació mútua.
 • Mediació amb empreses: treball continu amb el sector empresarial per facilitar la inserció d'aquesta població i la sensibilització social.
 • Taller de capacitació laboral i competència prosocial.
 • Taller de reforç a l'alfabetització
 • Taller de reforç a l'obtenció del carnet de conduir.
 • Taller d'informàtica.
 • Accions de capacitació prelaboral: mitjançant el treball dins la cuina, a un hort i amb tasques administratives (amb col·laboració amb l'Associació de Veins des Rafal), es diagnostiquen i treballen competències bàsiques laborals.

 

EN  RÈGIM TANCAT:

 • Seguiment individualitzat i personalitzat: mantenint entrevistes continuades dins el centre penitenciari a on es treballa als objectius acordats amb la persona respecte a la seva sortida de presó: orientació  i acompanyament amb qüestions juridic-penitenciàries, motivació cap a la responsabilització i tractament a l'àrea sanitària (addiccions, malalties, etc), prendre consciència de la seva situació, familiar i preparar la futura adaptació.
 • Taller de capacitació laboral, competència prosocial i altres aspectes cap a la sortida: coneixent i preparant el procés de recerca i manteniment d'una feina, millorant les habilitats socials, control i expressió de les emocions, eines per a la resolució de problemes i tractament de les distorsions cognitives, tractant aspectes de salut, oci saludable, etc.
 • Activitats socioeducatives:gaudint i aprenent mitjançant sortides programades, videofòrums, partits de futbol...
 • Planificació i acompanyament als permisos: Aprofitant aquest temps per a realitzar tràmits, iniciar contacte amb recursos, experimentar activitats de lleure, observar dificultats i potencialitats al seu propi medi...
 • Coordinació i mediació amb els equips professionals propis del centre i recursos externs i sector empresarial.

 

Servei d'Acompañamient a la Població Penitenciària: C/ Rector Petro, 27. Palma. 07007. Telf: 971 70 69 86. Fax: 971 47 93 69

FONTS DE FINANÇAMENT

Subvenció Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, Servei d'Ocupació de les Illes Balears, amb el cofinançament del 50% del Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears.