Aquest projecte pretén donar atenció a aquelles persones amb dificultats per poder accedir al mercat laboral o formacions certificades, donades les seves dificultats socials i situació de vulnerabilitat, per tant pretén treballar tots aquells aspectes de competències transversals (rutines,puntualitat, treball en equip,etc) a traves de la simulació d’un lloc de feina i aprenentatge d’un ofici, en aquest cas com a ajudants de cuina.

 

OBJECTIU GENERAL

Millorar els coneixements, capacitats i actituds dels participants per a incrementar les seves possibilitats d’accés a al mercat laboral, així com la seva integració social.

 

OBJECTIU ESPECIFIC

  • Adquirir o millorar els hàbits laboral bàsics: puntualitat, compliment d’horari, etc. respecte de les normes establertes i de l’organització existent
  • Adquirir coneixements i habilitats específiques necessàries per desenvolupar les tasques pròpies del ofici (cuina o cambrer)
  • Incrementar la seva iniciativa, responsabilitat i autonomia.
  • Adquirir o millorar les actituds i valors de treball en equip, de col·laboració, de respecte i d’afrontament i resolució de conflictes
  • Millorar les habilitats socials i de comunicación
  • Millorar la motivació cap a la formació i la inserció laboral.

 ACCIONS

A aquest taller de formació com a auxiliar de cuina es treballen competències tècniques de l’ofici i competències transversals. El taller simula un espai de feina real, i tot des de la pràctica. Es reparteixen tasques, torns rotatoris, i fan la mateixa dinàmica real d’una cuina. Es treballen continguts com: preparació aliments, treball per receptes, cura i manteniment dels aliments, higiene de l’espai de feina i manipulació aliments, etc.

A més hi ha un educador de suport a l’aula. Es tracta de tenir un professional dins l’aula que ajudi al mestre de taller i al grup per tal d’anar assolint els continguts teòrics de l’ofici però sobretot és el que s’encarrega de treballar aquells aspectes necessaris per trobar qualsevol tipus de feina, i així a través d’una pràctica diària de l’ofici aquest professional treballarà puntualitat, resolució de conflictes, gestió del estrés, imatge i higiene, etc.

FONTS DE FINANÇAMENT

Cofinançat per programes iIRPF social 0’7% de la Conselleria d’Afers Socials i Esport  juntament amb la Fundacio Social La Caixa